Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2017 m. kovo 20 d.

Darbuotojas, užimantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
2. turėti aukštąjį universitetinį  socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
3. turėti 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
4. būti Lietuvos Respublikos piliečiu ir mokėti valstybinę kalbą;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6. Vyriausiasis specialistas privalo žinoti:
6.1. dokumentų rengimo taisykles;
6.2. viešųjų pirkimų procedūras;
6.3. viešųjų pirkimų portalo CVP IS darbo principus;
6.4. pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo būdus.

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
1. rengia ir generaliniam miškų urėdui teikia tvirtinti Generalinės miškų urėdijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir esant poreikiui, nustatyta tvarka vykdo pirkimų plano tikslinimo procedūras, pagal pirkimų planą rengia numatomų vykdyti pirkimų suvestinę ir įstatymų nustatyta tvarka paskelbia;
2. teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoja Generalinės miškų urėdijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes ir veda pirkimo verčių apskaitą, parenka ir nustato prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;
3. tikrina ir vizuoja Generalinės miškų urėdijos struktūrinių padalinių parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, siekiant užtikrinti operatyvų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą Viešųjų pirkimų įstatyme ir Generalinės miškų urėdijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse numatytais pirkimo būdais ir priemonėmis;
4. rengia pirkimų, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus pagal Generalinės miškų urėdijos struktūrinių padalinių pateiktus duomenis (pirkimo objekto aprašymą, sutartį arba sutarties sąlygas, sutarties įvykdymo terminus, techninę specifikaciją, specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus ir kt.), konsultuoja Generalinės miškų urėdijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentus;
5. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai.
6. siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų komisijų darbą: rengia generalinio miškų urėdo įsakymus viešųjų pirkimų komisijų sudarymo ir kitais savo kompetencijos klausimais; kviečia komisijos narius į komisijos posėdžius; protokoluoja komisijos posėdžius ir tvarko protokolų registrą; raštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis rengia ir teikia tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimus;
7. pagal kompetenciją atlieka tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas ir teikia argumentuotus siūlymus dėl priimamo sprendimo viešųjų pirkimo komisijai;
8. pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako raštu ir/ar žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;
9. administruoja Generalinės miškų urėdijos elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo viešųjų pirkimų komisija. Atsako už duomenų pateikiamų centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai (CVP IS) aktualumą ir teisingumą, administruoja Generalinės miškų urėdijos darbuotojams CVP IS suteiktas teises ir įgaliojimus;
10. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais CVP IS, Generalinės miškų urėdijos tinklapyje;
11. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ir kitas ataskaitas;
12. teikia informaciją ,,Valstybės žinioms“ apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis bei sudarytas sutartis;
13. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą, informaciją ir konsultacijas Generalinės miškų urėdijos struktūriniams padaliniams ir valstybės įmonėms miškų urėdijoms dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės norminių aktų taikymo tam, kad būtų užtikrintas viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Generalinės miškų urėdijos struktūriniais padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba viešųjų pirkimų klausimais;
14. siekiant užtikrinti Generalinės miškų urėdijos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlieka nuolatinę teisės aktų reglamentuojančių pirkimus stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Generalinėje miškų urėdijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus;
15. registruoja visus per kalendorinius metus Administracijos atliktus mažos vertės pirkimus mažos vertės pirkimų registracijos žurnale, tvarko Generalinės miškų urėdijos vykdomų pirkimų dokumentų registrą;
16. dalyvauja Generalinės miškų urėdijos komisijų ir darbo grupių darbe, pagal kompetenciją teikdamas pasiūlymus ir išvadas, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
17. pagal vykdomas funkcijas teisės aktais nustatyta tvarka registruoja, tvarko, apskaito ir saugo veiklos dokumentus iki jų perdavimo toliau saugoti į Generalinės miškų urėdijos archyvą, dalyvauja rengiant nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus, istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymas, laikino saugojimo bylų sąrašus, dokumentų, kurių saugojimo terminai yra pasibaigę, naikinimo aktus;
18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2017 03 20
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai