Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2015 m. kovo 4 d.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį ekonominį, vadybinį, viešojo administravimo arba teisinį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį audito arba vidaus audito srityje;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais finansinę, ūkinę veiklą ir vidaus auditą;
3. išmanyti vidaus audito principus, standartus, Generalinės miškų urėdijos ir jai pavaldžių valstybės įmonių miškų urėdijų veiklą;
4. mokėti savarankiškai rengti organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti atitinkamas išvadas;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai planuoti, organizuoti, koordinuoti skyriaus veiklą, užtikrinant, kad būtų atliekama nepriklausoma, objektyvi tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veikla, siekiant padėti įgyvendinti Generalinės miškų urėdijos, jai pavaldžių valstybės įmonių miškų urėdijų strateginius tikslus ir kitus veiklos planus, programas, padėti didinti veiklos efektyvumą, vykdo šias funkcijas:
1. planuoja Vidaus audito skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius Vidaus audito skyriaus veiklos planus, atsižvelgiant į atliktą Generalinės miškų urėdijos, jai pavaldžių valstybės įmonių miškų urėdijų rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderina su generaliniu miškų urėdu, užtikrinant Vidaus audito skyriaus veiklos tęstinumą;
2. siekiant tinkamai paskirstyti Vidaus audito skyriaus funkcijas parengia ir teikia generaliniam miškų urėdui tvirtinti Vidaus audito skyriaus specialistų pareigybių aprašymus;
3. Vidaus audito skyriui vadovauja ir atsako už Vidaus audito skyriaus veiklą, savarankiškai organizuoja Vidaus audito skyriaus darbą pagal generalinio miškų urėdo patvirtintus Vidaus audito skyriaus nuostatus;
4. siekiant išvengti darbų dubliavimo planuojant, vykdant ir teikiant rezultatus, koordinuoja Vidaus audito skyriaus veiklą ir keičiasi informacija su kitais Generalinės miškų urėdijos skyriais, vidaus auditų metu atliekančiais patikrinimus valstybės įmonėse miškų urėdijose, su kitais audito ar vidaus audito vykdytojais;
5. parengia ir teikia generaliniam miškų urėdui tvirtinti Vidaus audito skyriaus vidaus audito metodiką, vadovaujantis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika, užtikrinant vidaus audito procedūrų atlikimo pagrindą;
6. gavus generalinio miškų urėdo sutikimą, pasitelkia kitų Generalinės miškų urėdijos skyrių, atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;
7. prižiūri Vidaus audito skyriaus specialistų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, užtikrinant Vidaus audito skyriaus veiklos kokybę.
8. teikia generaliniam miškų urėdui pasiūlymus dėl Vidaus audito skyriaus specialistų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo, siekiant įvertinti Vidaus audito skyriaus specialistų veiklą ir vykdant teisės aktų nuostatas;
9. vertina Vidaus audito skyriaus specialistų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
10. teikia rekomendacijas ir siūlymus Generalinės miškų urėdijos skyrių, jai pavaldžių valstybės įmonių miškų urėdijų vadovams vidaus kontrolės, rizikos valdymo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais, vykdant teisės aktuose nustatytus vidaus audito tikslus ir uždavinius;
11. metų eigoje organizuoja apibendrintos informacijos apie vidaus auditų metu nustatytą veiklos riziką, vidaus kontrolės trūkumus ir teisės aktų nuostatų pažeidimus parengimą bei teikia pranešimus visų miškų urėdijų vadovams;
12. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimo vykdymą, vykdant teisės aktų nuostatas;
13. atlieka vidaus auditus, tikrina ir vertina Generalinės miškų urėdijos, jai pavaldžių valstybės įmonių miškų urėdijų veiklą, vykdant teisės aktuose nustatytus vidaus audito tikslus ir uždavinius;
14. dalyvauja mokymuose ir kelia savo kvalifikaciją, sudaro sąlygas Vidaus audito skyriaus specialistams tobulinti profesinius įgūdžius;
15. dalyvauja Generalinės miškų urėdijos organizuojamuose pasitarimuose ir kituose susirinkimuose;
16. atstovauja Generalinei miškų urėdijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
17. vykdant teisės aktų nuostatas, parengia ir pateikia Finansų ministerijai, generaliniam miškų urėdui, taip pat steigėjui jo prašymu metinę Vidaus audito skyriaus veiklos ataskaitą;
18. vykdo kitus su Vidaus audito skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio generalinio miškų urėdo pavedimus, siekiant Generalinės miškų urėdijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2015 03 04
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai