Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Nuostatai

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Veikla Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-364
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. D1-762 redakcija)

GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Generalinė miškų urėdija) yra įstaiga prie ministerijos.
2. Generalinės miškų urėdijos paskirtis – pagal kompetenciją vykdyti valstybinių miškų, priskirtų valstybės įmonėms miškų urėdijoms (toliau – Miškų urėdijos), ūkinį valdymą, organizuoti bei koordinuoti šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą.
3. Generalinė miškų urėdija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos miškų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro
Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiais nuostatais.
4. Generalinės miškų urėdijos savininkė yra valstybė.
5. Generalinės miškų urėdijos savininkės teises ir pareigas, išskyrus sprendimų dėl Generalinės miškų urėdijos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą, įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija). Aplinkos ministerija, kaip savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Generalinės miškų urėdijos nuostatus, koordinuoja ir kontroliuoja Generalinės miškų urėdijos veiklą, priima sprendimą dėl Generalinės miškų urėdijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
6. Generalinė miškų urėdija yra iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) nustatyta tvarka. Generalinei miškų urėdijai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
7. Generalinė miškų urėdija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu, logotipą. Generalinės miškų urėdijos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, Lietuvos Respublika.
8. Generalinės miškų urėdijos vieši pranešimai skelbiami Generalinės miškų urėdijos interneto svetainėje. Teisės aktų nustatyta tvarka vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
9. Generalinės miškų urėdijos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

II. GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

10. Pagrindiniai Generalinės miškų urėdijos veiklos tikslai:
10.1. organizuoti ir koordinuoti Miškų urėdijoms priskirtų valstybinių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą, miškų įveisimą ne miško žemėse, siekiant šių miškų tvarkymo pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus;
10.2. siekti Miškų urėdijoms patikėto valstybės turto išsaugojimo, efektyvaus ir racionalaus naudojimo.
11. Generalinė miškų urėdija atlieka šias funkcijas:
11.1. įgyvendindama 10.1 punkte nurodytą veiklos tikslą:
11.1.1. nustato miškų urėdijoms privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas;
11.1.2. rengia bendrą valstybinę priešgaisrinių priemonių sistemą, apimančią stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones, ir organizuoja jos įgyvendinimą;
11.1.3. organizuoja miško gaisrų prognozavimą ir apie jų pavojų informuoja Lietuvos Respublikos gyventojus per įvairias informacijos priemones (radiją, televiziją, spaudą);
11.1.4. organizuoja bendrą valstybinę miško sanitarinės apsaugos sistemą;
11.1.5. organizuoja ir koordinuoja miško atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų įgyvendinimą;
11.1.6. koordinuoja miškų urėdijų veiklą atkuriant ir įveisiant miškus, atliekant miško želdinių ir žėlinių priežiūrą ir apsaugą, ugdant medynus, saugant miško genetinius išteklius ir plėtojant selekciją ir sėklininkystę, modernizuojant ir plečiant valstybinius miško medelynus ir auginant sodmenis juose, šviečiant, mokant ir konsultuojant privačių miškų savininkus ir teikiant jiems miško ūkines paslaugas, saugant miškus nuo gaisrų, kitų stichinių nelaimių, miško kenkėjų, ligų, neteisėtų miško kirtimų ir kitos neteisėtos veikos miškuose, tiesiant, remontuojant ir prižiūrint miško kelius, įrengiant rekreacinę infrastruktūrą miškuose, saugant ir gausinant biologinę įvairovę miškuose, tvarkant ir naudojant profesionalios medžioklės plotus, užsakant miško mokslinius – taikomuosius darbus, vykdant miškų tvarkymo sertifikavimo reikalavimus, atliekant kitus miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbus;
11.1.7. dalyvauja įgyvendinant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemones paskirtos kompetencijos ribose;
11.1.8. organizuoja valstybinių miškų pareigūnų aprūpinimą uniformomis.
11.2. įgyvendindama 10.2 punkte nurodytą veiklos tikslą:
11.2.1. analizuoja Miškų urėdijų patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo ir veiklos efektyvumą, rengia priemones Miškų urėdijų patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo efektyvumui didinti, organizuoja jų įgyvendinimą;
11.2.2. koordinuoja Miškų urėdijose taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir
normatyvus;
11.2.3. nustato padarinės medienos pagal medžių rūšis vidutines svertines rinkos kainas ir nenukirsto miško kainų apskaičiavimo normatyvus, teikia Aplinkos ministerijai siūlymus dėl patvirtintos nenukirsto miško kainos indeksavimo koeficientų;
11.2.4. organizuoja Miškų urėdijų finansinės atskaitomybės auditą, organizuoja ir koordinuoja Miškų urėdijos bendros unifikuotos, kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos rengimą ir įgyvendinimą;
11.2.5. tvirtina sprendimus dėl Miškų urėdijų paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo;
11.2.6. nustato Miškų urėdijoms metinių atskaitymų iš paskirstytinojo pelno dydžius privalomajam rezervui sudaryti;
11.2.7. organizuoja Miškų urėdijų metinių veiklos planų derinimą, analizuoja ir vertina jų įvykdymą;
11.2.8. analizuoja Miškų urėdijų veiklos efektyvumą, rengia priemones Miškų urėdijų veiklos efektyvumui ir skaidrumui didinti, didesnei valstybės turto grąžai gauti;
11.2.9. teikia siūlymus Aplinkos ministerijai dėl Miškų urėdijoms nereikalingo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti, naudotis teisės aktais nustatyta tvarka;
11.2.10. teikia siūlymus dėl miškų ūkio veiklos statistinės atskaitomybės ir teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina statistines formas, atsako už oficialiosios statistikos programos atitinkamų darbų (skyrių) atlikimą;
11.2.11. koordinuoja Miškų urėdijų veiklą ruošiant medieną;
11.2.12. teikia Aplinkos ministerijai siūlymus dėl miško naudojimo, vidinės miškotvarkos projektų organizavimo, metinės kirtimo normos nustatymo valstybiniuose miškuose;
11.2.13. teikia siūlymus Aplinkos ministerijai dėl valstybinės miškų inventorizacijos darbų vykdymo Miškų urėdijose, metinių kirtimų apimčių joms nustatymo ir tikslinimo;
11.2.14. kaupia ir apibendrina informaciją apie prekybą apvaliąja mediena Miškų urėdijose bei miško kirtimus valstybiniuose miškuose;
11.2.15. vykdo viešuosius prekių, paslaugų ir darbų pirkimus;
11.2.16. vykdo funkcijas, numatytas Prekybos apvaliąja mediena taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-327 (Žin., 2005, Nr. 85-3186; 2008, Nr. 115-4395) bei kontroliuoja, kaip miškų urėdijos laikosi minėtų taisyklių;
12. Generalinė miškų urėdija taip pat atlieka šias funkcijas:
12.1. koordinuoja Miškų urėdijų kompleksinės miškų ūkio veiklos apskaitos informacinių sistemų plėtrą ir priežiūrą;
12.2. tvarko Intelektualią miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinę sistemą;
12.3. organizuoja ir koordinuoja Miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų, valstybinių miškų pareigūnų kvalifikacijos kėlimo kursus, derina kursų programas;
12.4. kontroliuoja Miškų urėdijų valstybinių miškų pareigūnams priskirtų uždavinių, funkcijų bei pareigų vykdymą;
12.5. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus miško atkūrimo, apsaugos, miško naudojimo ir kitais klausimais;
12.6. atlieka vidaus auditą Miškų urėdijose;
12.7. koordinuoja Miškų urėdijų ryšių su visuomene veiklą bei informuoja visuomenę apie Miškų urėdijoms priskirtų miškų būklę, atkūrimą, miško išteklių naudojimą ir kitais jos kompetencijos klausimais, leidžia informacinius leidinius;
12.8. pagal kompetenciją rengia ir tvirtina teisės aktus ir kitų įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus;
12.9. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS TEISĖS

13. Generalinė miškų urėdija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
13.1. kreiptis į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo;
13.2. teikti Aplinkos ministerijai pasiūlymus dėl valstybinių miškų valdymo tobulinimo; 13.3. pasitelkti valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovus (jų vadovų sutikimu) ir
sudaryti bendras komisijas fizinių ir juridinių asmenų, fizinių asmenų grupių ar kitų subjektų, neturinčių juridinio asmens teisių prašymams, skundams ir pranešimams nagrinėti, dalyvauti kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų komisijų veikloje;
13.4. gauti informaciją, būtiną jos funkcijoms atlikti, iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų, fizinių asmenų grupių ar kitų subjektų, neturinčių juridinio asmens teisių;
13.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis bei susitarimus su Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
13.6. gauti iš Miškų urėdijų visą su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją;
13.7. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų institucijomis, įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis;
13.8. būti šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti skirtos paramos gavėja;
13.9. dalyvauti nustatyta tvarka svarstant ir sprendžiant klausimus, susijusius su Generalinės miškų urėdijos funkcijomis, veikla ar jos vertinimu, sudaryti darbo grupes Generalinės miškų urėdijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti;
14. Generalinė miškų urėdija gali turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtintas teises.

IV. GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

15. Generalinės miškų urėdijos veikla organizuojama vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintais ir Generalinės miškų urėdijos interneto svetainėje paskelbtais metiniais veiklos planais. Generalinės miškų urėdijos metinių veiklos planų vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.
16. Generalinės miškų urėdijos administracijos struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.
17. Generalinės miškų urėdijos veiklą reglamentuoja šie Generalinės miškų urėdijos generalinio miškų urėdo įsakymu patvirtinti dokumentai: Generalinės miškų urėdijos darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymai.
18. Generalinei miškų urėdijai vadovauja generalinis miškų urėdas, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Generalinės miškų urėdijos generalinis miškų urėdas gali būti skiriamas eiti Generalinės miškų urėdijos generalinio miškų urėdo pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
19. Generalinis miškų urėdas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.
20. Generalinis miškų urėdas:
20.1. organizuoja Generalinės miškų urėdijos darbą taip, kad būtų įgyvendinami Generalinės miškų urėdijos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
20.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
20.3. tvirtina Generalinės miškų urėdijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, skiria pareiginės algos priedus, priemokas ir pašalpas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš Generalinei miškų urėdijai skirtų lėšų;
20.4. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Generalinės miškų urėdijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Miškų urėdijų vadovus, skiria ir atšaukia Miškų urėdijų valdybų narius, priima motyvuotą sprendimą atšaukti Miškų urėdijų vadovus;
20.5. tvirtina Generalinės miškų urėdijos generalinio miškų urėdo pavaduotojų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, Miškų urėdijų vadovų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus;
20.6. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skatina Generalinės miškų urėdijos valstybės tarnautojus, darbuotojus, Miškų urėdijų vadovus, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas;
20.7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
20.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Generalinės miškų urėdijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
20.9. veikia Generalinės miškų urėdijos vardu, atstovauja jai visose valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, palaikant santykius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, arba įgalioja tai daryti Generalinės miškų urėdijos valstybės tarnautojus bei darbuotojus;
20.10. atsiskaito Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui teisės aktų nustatyta tvarka; 20.11. leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtina kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi;
20.12. koordinuoja ir kontroliuoja Generalinės miškų urėdijos administracinių padalinių veiklą, užtikrina, kad, įgyvendinant metinius veiklos planus, optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;
20.13. saugo Generalinės miškų urėdijos atspaudą ir atsako už atspaudo naudojimą, prireikus savo įsakymu gali paskirti vieną iš Generalinės miškų urėdijos valstybės tarnautojų saugoti atspaudą ir būti atsakingam už jo naudojimą;
20.14. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktas funkcijas. 21. Generalinis miškų urėdas turi pavaduotojus, kuriuos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų.
22. Generalinio miškų urėdo pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi generaliniam miškų urėdui, kuris nustato jų veiklos sritis ir paveda jiems vykdyti atitinkamas funkcijas.
23. Generalinio miškų urėdo pavaduotojai:
23.1. koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įgyvendinami Generalinės miškų urėdijos veiklos tikslai ir atliekamos funkcijos generalinio miškų urėdo nustatytose veiklos srityse;
23.2. atlieka kitas generalinio miškų urėdo įsakymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
24. Jei generalinio miškų urėdo nėra, jo pareigas vykdo vienas iš generalinio miškų urėdo pavaduotojų, o kai nėra ir pavaduotojų, - kitas generalinio miškų urėdo įgaliotas Generalinės miškų urėdijos valstybės tarnautojas.
25. Generalinėje miškų urėdijoje sudaroma kolegija – generalinio miškų urėdo patariamasis organas.
26. Kolegijos narių skaičių nustato ir jos personalinę sudėtį tvirtina generalinis miškų urėdas.
27. Kolegijos posėdžių darbotvarkės sudaromos, pateikti klausimai svarstomi, sprendimai
priimami ir įforminami kolegijos nuostatų nustatyta tvarka. Kolegijos nuostatus tvirtina generalinis miškų urėdas.

V. GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

28. Generalinės miškų urėdijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
29. Generalinės miškų urėdijos metinio veiklos plano įgyvendinimą kontroliuoja generalinis miškų urėdas.
30. Generalinės miškų urėdijos finansų kontrolę atlieka valstybės tarnautojai ar darbuotojai generalinio miškų urėdo tvirtinamų finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Generalinė miškų urėdija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2012 10 22
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai