Generalinė miškų urėdija Smolensko g. 15,
03201 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004 El.paštas: info@gmu.lt
Prieš spausdinami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius.

Svetainės medis

Meniu i viraus

Kontaktai

"Kartoji linija"

Nuorodos

Ne?galiesiems

Svetain?s medis

Strukt?ra ir kontaktai

Strukt?ros schema

Vadovas

Gyvenimo apraymas

Kontaktai

Priimamojo darbo grafikas

GMU kolegijos nariai

Mik? ur?dijos

Mik? ur?dij? kontaktai

Mik? ur?dij? interneto svetain?s

S?raas pareigybi? ? kurias skiriami asmenys tikrinami pagal KP? 9 str. 6 d.

Teisin? informacija

Teis?s aktai

LR ?statymai

LR Vyriausyb?s nutarimai

LR Aplinkos ministro ?sakymai

Generalinio mik? ur?do ?sakymai

Teis?s akt? projektai

Ivadoms gauti pateikti teis?s akt? projektai

Vyriausybei pateikti teis?s akt? projektai

Teis?s akt? projekt? archyvas

Tyrimai ir analiz?s

Teis?s akt? paeidimai

Seimo kontrolieri? paymos

iurkt?s tarnybiniai nusiengimai

Teismo sprendimai

Valstyb?s kontrolieri? sprendimai

Teisinio reguliavimo steb?sena

?kio (verslo) subjektams

Veikla

Paskirtis ir misija

Nuostatai

Planavimo dokumentai

V? mik? ur?dij? metini? veiklos plan? suvestiniai rodikliai

Veiklos sritys

Darbo umokestis

Vieieji pirkimai

Vie?j? pirkim? taisykl?s

Technini? specifikacij? projektai

Vie?j? pirkim? planai

Informacija apie pradedamus pirkimus

Informacija apie sudarytas sutartis

Informacija apie nustatytus laim?tojus ir ketinimus sudaryti sutart?

Informacija apie maos vert?s pirkimus

Ataskaitos

Biudeto suvestin?

Veiklos prioritetai

Veiklos ataskaitos

Veiklos udaviniai

Finansini? ataskait? rinkiniai

Vadov? darbotvark?s

?kio subjekt? priei?ra

Paskatinimai ir nuobaudos

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Naujienos

Bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas

iniasklaida

Valstybiniai mikai

Mik? ur?dij? valdom? mik? plotai ir j? pasiskirstymas pagal girininkijas

Miko atk?rimas ir ?veisimas

Miko gaisrai

Miko paaidos

Keli? tiesimas (rekonstravimas), remontas ir priei?ra. Sausinamojo tinklo remontas ir priei?ra

Rekreacin?s infrastrukt?ros mikuose pl?tra ir priei?ra

Priva?i? miko savinink? mokymas ir paslaug? teikimas

Medienos itekli? naudojimas

Pajamos

Ilaidos

Pagrindiniai finansiniai rezultatai ir efektyvumo rodikliai

Darbuotojai ir vidutinis m?nesinis udarbis

Paslaugos privatiems miko savininkams

Ekonomin? veikla

V? mik? ur?dij? metini? veiklos plan? ir turto ?sigijimo ir skolinimosi plan? suvestiniai rodikliai

Leidiniai

Informacija

Prekyba mediena

2012 m. medienos pardavimai

Informavimas apie komandiruotes Lietuvoje

Lietuvos mik? kalendorius

Painkime iskirtinius medius

Miko gaisrai

Miko gaisr? s?raas

Parduot? medienos sortiment? kiekiai ir kainos

Valstybin?s reikm?s mik? plot? schem? rengimas

Archyvas

Aukcionas

Mediokl?

Paslaugos

Prekyba mik? ur?dijose

Apvalioji mediena

Dekoratyviniai sodmenys

Miko sodmenys

Renginiai

Konkursai ir pri?mimai ? laisvas darbo vietas

Konkursai ? valstyb?s tarnyb?

Konkursai ? V? mik? ur?dij? vadov? pareigas

Klausimai

Paieka

2018.04.24 17:04 Atspausdinta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt