Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
Kalėdos
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Naujienos

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Naujienos

2013 m. gegužės 23 d.

Svarstė gaisrų prevenciją - suabejojo VPT

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, 2013 m. gegužės 22 d. iš­klau­sęs Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos pa­aiš­ki­ni­mus dėl prieš­gais­ri­nės ste­bė­se­nos sis­te­mos ko­ky­bės, ne­ti­kė­tai nu­spren­dė kreip­tis į mi­nis­trą pir­mi­nin­ką ir siū­ly­ti aps­vars­ty­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vo Žyd­rū­no Plyt­ni­ko tin­ka­mu­mą ei­ti par­ei­gas.

"Šį klau­si­mą svars­tė­me dar pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį ir nu­spren­dė­me, kad prie jo jau ne­beg­rį­ši­me. Ne­gi su kiek­vie­na nau­ja Sei­mo ka­den­ci­ja rei­kės prie to grįž­ti?" - per ko­mi­te­to po­sė­dį ste­bė­jo­si Sei­mo na­rė Au­re­li­ja Stan­ci­kie­nė.
Ko­mi­te­to po­sė­dis bu­vo su­šauk­tas, kai ap­lin­kos mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis pa­ža­dė­jo ieš­ko­ti kal­tų­jų, mat ga­vo prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir tech­ni­kos eks­per­tų iš­va­das, kad Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos gais­rų pre­ven­ci­jos sis­te­ma, už ku­rią su­mo­kė­ta 43,68 mln. li­tų, ne­va ne­ati­tin­ka jai ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai kal­bė­jo, kad eks­pe­ri­men­tas at­lik­tas VPT ini­cia­ty­va, da­ly­vau­jant Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nams.

Pa­si­rin­ki­mui pritarė
Au­to­ma­ti­nė ant­že­mi­nė miš­ko gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­ma bu­vo įdieg­ta 24 miš­kų urė­di­jo­se 2010-2013 me­tais, va­do­vau­jan­tis dar 2007-ai­siais par­eng­tos Vie­nin­gos au­to­ma­ti­nės miš­kų gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­mos Lie­tu­vo­je mo­de­lio su­kū­ri­mo stu­di­jos iš­va­do­mis ir Va­rė­nos miš­kų urė­di­jo­je iš­ban­džius vie­ša­me kon­kur­se da­ly­va­vu­sių tri­jų ga­min­to­jų siū­ly­tą įran­gą. Pa­si­rink­to ga­min­to­jo įran­gos tech­ni­niai par­ame­trai bu­vo pra­na­šiau­si, tad VPT ne­prieš­ta­ra­vo pa­si­rin­ki­mui. Ta­čiau vė­liau šios tar­ny­bos va­do­vas ėmė abe­jo­ti dėl įdieg­tos sis­te­mos pa­ti­ki­mu­mo. "Pa­aiš­kė­jo nau­jų fak­tų, ku­rių anks­čiau tar­ny­ba ne­ži­no­jo. Kol kas ne­no­riu jų at­skleis­ti, kad in­for­ma­ci­ja ne­pask­lis­tų", - dar 2012-ųjų bir­že­lį, pra­ėjus po­rai me­tų, kai bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­so lai­mė­to­jas, dės­tė ži­niask­lai­dai VPT va­do­vas. Ta­čiau, kaip pri­si­me­na A.Stan­ci­kie­nė, ir 2012 me­tų spa­lį po­sė­dy­je da­ly­va­vę VPT at­sto­vai kon­kre­čių kal­ti­ni­mų ne­pa­tei­kė.
Jei pa­aiš­kė­tų, kad įran­ga įsi­gy­ta ne­skaid­riai, Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja tu­rė­tų grą­žin­ti gau­tą 27 mln. li­tų ES par­amą.

Eks­pe­ri­men­tas žiemą
50 me­trų aukš­ty­je įreng­tos ka­me­ros 20 ki­lo­me­trų spin­du­liu fik­suo­ja vie­tas, ku­rio­se pa­si­ro­do dū­mai ar­ba lieps­nos. Ta­da šie duo­me­nys per­duo­da­mi į dis­pe­če­ri­nę ir sku­ba­ma ži­di­nius lik­vi­duo­ti.
Anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mas nu­spren­dė prie klau­si­mo ne­beg­rįž­ti, bet šių me­tų ba­lan­džio vi­du­ry­je, dar žie­mos są­ly­go­mis, VPT, FNTT ir STT ini­cia­ty­va Za­ra­sų bei Ig­na­li­nos urė­di­jo­se nak­tį, da­ly­vau­jant spe­cia­lis­tams ir ne­prik­lau­so­miems eks­per­tams, bu­vo ty­čia su­kel­ti ke­li gais­rai. At­lie­kant eks­pe­ri­men­tą nu­sta­ty­ta, kad sis­te­ma vei­kia gal­būt ne­tin­ka­mai, nes ne­fik­suo­ja ug­nies ži­di­nių.
Ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das Ben­ja­mi­nas Sa­ka­laus­kas Sei­mo ko­mi­te­te pa­aiš­ki­no, ko­dėl sis­te­ma ne­su­rea­ga­vo į fik­ty­vius gais­rus. Pa­si­ro­do, eks­pe­ri­men­tą bu­vo nu­spręs­ta at­lik­ti urė­di­joms ne­ži­nant, kai ste­bė­ji­mo ka­me­ros jau bu­vo iš­jung­tos. "Gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­mą įjun­gia­me die­ną, o nak­tį ji vei­kia tik ta­da, kai dėl saus­rų yra pa­di­dė­jęs gais­rin­gu­mo ly­gis ar­ba kai miš­kai pri­ski­ria­mi penk­ta­jai de­gu­mo kla­sei, pa­vyz­džiui, Ne­rin­gos urė­di­jo­je", - dės­tė ge­ne­ra­li­nis urė­das.
Ge­ne­ra­li­nio miš­kų urė­do pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Vi­sal­ga pa­sa­ko­jo, kad ana­lo­giš­kos pre­ven­ci­nio gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­mos įdieg­tos ir Vo­kie­ti­jo­je, JAV, Ka­na­do­je, Es­ti­jo­je. Nu­sta­ty­ta, jog Vo­kie­ti­jo­je, kur to­kia sis­te­ma vei­kia nuo 2002 me­tų, iš­de­gin­ti miš­ko plo­tai su­ma­žė­jo per­pus. To­dėl, kaip prog­no­zuo­ja­ma, Lie­tu­vo­je šios sis­te­mos eko­no­mi­nis efek­tas tu­rė­tų siek­ti apie 2 mln. li­tų per me­tus, įskai­tant įpras­tai iš­de­gan­čio plo­to su­ma­žė­ji­mą ir tai, kad ne­rei­kia urė­di­joms sam­dy­ti as­me­nų, ku­rie vi­są die­ną ste­bi ap­lin­ką bu­dė­da­mi 30-35 me­trų aukš­čio bokš­te­liuo­se.
Val­ki­nin­kų miš­kų urė­das Ar­vy­das Straz­das LŽ taip pat pa­brė­žė įdieg­tos sis­te­mos nau­din­gu­mą. Tar­ki­me, pra­ėju­siais me­tais šio­je urė­di­jo­je ki­lo 4 gais­rai, per juos, lai­ku pa­ste­bė­jus ir nu­sta­čius ži­di­nius, iš­de­gė vos 0,4 ha plo­to, ar­ba vi­du­ti­niš­kai po 4 arus.
"Eko­no­mi­nis efek­tas - nie­kis, pa­ly­gin­ti su tuo, kad ne­lie­ka žmo­gaus veiks­nio, - kal­bė­jo urė­das. - Ban­dy­ki­me įsi­vaiz­duo­ti, ką reiš­kia vi­są die­ną bu­dė­ti kai­ti­nant sau­lei. Po 5 va­lan­dų to­kio dar­bo akys par­aus­ta ir ima aša­ro­ti. O juk kan­trių, ne­bi­jan­čių aukš­čio žmo­nių kai­me ne taip leng­va ir ras­ti se­zo­ni­niam dar­bui."

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2013 05 23
VĮ miškų urėdijos
Alytaus miškų urėdija
Anykščių miškų urėdija
Biržų miškų urėdija
Druskininkų miškų urėdija
Dubravos emmu
Ignalinos miškų urėdija
Jonavos miškų urėdija
Joniškio miškų urėdija
Jurbarko miškų urėdija
Kaišiadorių miškų urėdija
Kauno miškų urėdija
Kazlų Rūdos mmu
Kėdainių miškų urėdija
Kretingos miškų urėdija
Kupiškio miškų urėdija
Kuršėnų miškų urėdija
Marijampolės miškų urėdija
Mažeikių miškų urėdija
Nemenčinės miškų urėdija
Pakruojo miškų urėdija
Panevėžio miškų urėdija
Prienų miškų urėdija
Radviliškio miškų urėdija
Raseinių miškų urėdija
Rietavo miškų urėdija
Rokiškio miškų urėdija
Šakių miškų urėdija
Šalčininkų miškų urėdija
Šiaulių miškų urėdija
Šilutės miškų urėdija
Švenčionėlių miškų urėdija
Tauragės miškų urėdija
Telšių miškų urėdija
Tytuvėnų miškų urėdija
Trakų miškų urėdija
Ukmergės miškų urėdija
Utenos miškų urėdija
Valkininkų miškų urėdija
Varėnos miškų urėdija
Veisiejų miškų urėdija
Vilniaus miškų urėdija
Zarasų miškų urėdija
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai