Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Naujienos

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Naujienos

2014 m. gegužės 12 d.

Medienos pramonės „gigantai“ pradeda pigesnės žaliavos paieškas

„Lietuvos žinios“
Kazimieras ŠLIUŽAS
2014-05-10

Naujas kovos raundas medienos rinkoje

Sei­mo ko­mi­te­tuo­se pra­de­da­mos svars­ty­ti Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma stip­rin­ti Lie­tu­vos me­die­nos ap­dir­bi­mo pra­mo­nę ma­ži­nant me­die­nos ža­lia­vos eks­por­tą. Ta­čiau vals­ty­bi­niai ir pri­va­tūs me­die­nos par­da­vė­jai, taip pat smul­kie­ji ir vi­du­ti­niai me­die­nos per­dir­bė­jai bai­mi­na­si prieš­in­go re­zul­ta­to.
Miš­kų įsta­ty­mo 1 ir 7 straips­nių siū­lo­mos pa­tai­sos nu­ma­to, kad pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tas tai­syk­les įsi­gy­ti vals­ty­bės miš­kų me­die­nos pir­mu­mo tvar­ka ga­lė­tų Lie­tu­vos me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nės ir ūki­nin­kai, per me­tus per­kan­tys iki 80 kub. me­trų rąs­tų. Pa­na­šūs siū­ly­mai Vy­riau­sy­bė­je bu­vo svars­to­mi ir ly­giai prieš me­tus, bet tą­syk Sei­mo ne­pa­sie­kė.
„Pir­mu­mu ga­lė­tų nau­do­tis ir bal­dų pra­mo­nė, ir lentp­jū­vės, ku­rios nuo­lat skun­džia­si, kad lie­tu­viš­ka ža­lia­va per bran­gi, o ne­ap­dirb­ta me­die­na eks­por­tuo­ja­ma. Pa­tai­sas ini­ci­ja­vo­me at­siž­velg­da­mi į Lie­tu­vos smul­kio­jo vers­lo pa­siū­ly­mus. Jas pri­ėmus me­die­nos per­dir­bė­jai ga­lės įsteig­ti dau­giau dar­bo vie­tų, o mū­sų me­die­nos pra­mo­nė kurs pri­dė­ti­nę ver­tę, nes ga­ta­va pro­duk­ci­ja vi­sa­da bran­ges­nė už ža­lia­vą, ku­rios di­de­lė da­lis da­bar eks­por­tuo­ja­ma“, – LŽ tvir­ti­no įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą pa­tei­kęs Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rys Vy­tau­tas Gap­šys.

Smul­kių­jų abejonės
„Me­die­nos per­dir­bė­jai no­ri iš­skir­ti­nių są­ly­gų, ta­čiau tei­sin­gu­mą ga­li už­ti­krin­ti tik rim­ta ir są­ži­nin­ga kon­ku­ren­ci­ja, o jai šiuo at­ve­ju bū­tų smog­tas stip­rus smū­gis. Kai tik kam nors su­tei­kia­mos iš­skir­ti­nės są­ly­gos, kon­ku­ren­ci­jos ir tie­sos ne­ieš­kok. Vos at­si­ra­dus pri­vi­le­gi­juo­tų pir­kė­jų ei­lei, tuoj pra­si­dės ko­rup­ci­ja – kiek­vie­nas steng­sis bū­ti pir­mas“, – LŽ kal­bė­jo Miš­kų urė­dų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ša­kū­nas. Anot jo, me­die­nos per­dir­bi­mo bend­ro­vių no­ras įsi­gy­ti pi­ges­nės ža­lia­vos su­pran­ta­mas, bet jos to sie­kia ir vals­ty­bės, ir ki­tų rin­kos da­ly­vių sąs­kai­ta.
Sei­me svars­to­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos ke­lia ne­ri­mą ir smul­kie­siems me­die­nos par­da­vė­jams. „Siū­lo­mi pa­kei­ti­mai su­jauk­tų Lie­tu­vos me­die­nos rin­kos me­cha­niz­mus ir ne­igia­mai pa­veik­tų pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų tei­sė­tus lū­kes­čius gau­ti adek­va­čią kai­ną už par­duo­da­mą me­die­ną“, – tei­gia­ma Me­die­nos pre­ky­bos aso­cia­ci­jos par­eiš­ki­me.
Pri­va­tūs me­die­nos par­da­vė­jai bai­mi­na­si, kad įsta­ty­mo pa­tai­sos ga­li bū­ti pa­lan­kios tik stam­bioms pir­mi­nio me­die­nos per­dir­bi­mo įmo­nėms. Pa­sak Me­die­nos pre­ky­bos aso­cia­ci­jos va­do­vo Val­do Kaub­rės, ne­ky­la abe­jo­nių, kad pir­mos ei­lė­se prie pi­gios vals­ty­bi­nių miš­kų me­die­nos bus 3–4 stam­bios bend­ro­vės, o smul­kiems ir vi­du­ti­niams pre­kiau­to­jams ga­li nie­ko ne­be­lik­ti. Ta­da jiems tek­tų ban­kru­tuo­ti ir pa­skui sa­ve nu­si­temp­ti smul­kias bei vi­du­ti­nes me­die­nos per­dir­bi­mo įmo­nes. Tai­gi stam­būs ga­min­to­jai pa­na­šiai kaip maž­me­ni­nės pre­ky­bos rin­ko­je iš­stum­tų smul­kiuo­sius.

Eks­por­tuo­ti pelningiau
Me­die­nos ap­dir­bi­mo bend­ro­vės pa­na­šius sce­na­ri­jus at­me­ta. Kaip LŽ sa­kė Uk­mer­gės UAB USG ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­ta­ras Pa­kul­nis, tai, jog vie­tos ga­min­to­jai ga­lė­tų iš urė­di­jų da­lį ža­lia­vos įsi­gy­ti pir­mu­mo tei­se, ne­reiš­kia, kad ji bū­tų per­ka­ma ma­žes­ne nei rin­kos kai­na, esą smul­kie­ji per­dir­bė­jai ža­lia­vos ga­lė­tų gau­ti ne ką bran­giau. "No­ri­me pa­siek­ti, kad me­die­nos pra­mo­nės bend­ro­vės ga­lė­tų be kliū­čių įsi­gy­ti joms rei­ka­lin­gos aukš­tos ko­ky­bės ža­lia­vos, ku­ri da­bar dau­giau­sia eks­por­tuo­ja­ma", – pri­dū­rė USG va­do­vas. Da­bar, anot G.Pa­kul­nio, len­kai, lat­viai Lie­tu­vo­je per­ka trūks­ta­mą me­die­ną bran­giau, ne­gu ši kai­nuo­ja pas juos, ir taip su­jau­kia Lie­tu­vos rin­ką, o mū­sų pra­mo­nei ten­ka ieš­ko­ti ža­lia­vos sve­tur. Len­ki­jo­je ar Lat­vi­jo­je pi­gios pjau­ti­nės me­die­nos nė­ra, nes šio­se vals­ty­bė­se pir­mu­mo tei­sę jos įsi­gy­ti tu­ri vie­tos ga­min­to­jai. Pa­vyz­džiui, Lat­vi­jo­je pir­me­ny­bė su­teik­ta maž­daug 20 stam­biau­sių me­die­nos ap­dir­bi­mo bend­ro­vių. Lat­viai ir len­kai, nu­si­pir­kę sa­vo ša­ly­se me­die­nos pi­giau, ga­li už ma­žes­nę kai­ną par­duo­ti sa­vo pro­duk­ci­ją ir dirb­ti­nai di­din­ti ža­lia­vos kai­nas Lie­tu­vo­je.
K.Ša­kū­no įsi­ti­ki­ni­mu, me­die­nos per­dir­bė­jai ne­pag­rįs­tai ke­lia vė­ją dėl ap­si­rū­pi­ni­mo ža­lia­va, nes urė­di­jos ir da­bar vie­tos ga­min­to­jams pa­gal il­ga­lai­kes su­tar­tis ga­li par­duo­ti iki 60 proc. pjau­ti­nės me­die­nos. Ta­čiau ši kvo­ta re­tai ka­da iš­nau­do­ja­ma, to­dėl me­die­nos auk­cio­nuo­se nuo­lat lie­ka ne­nu­pirk­ta 5–7 proc. pa­siū­ly­tų rąs­tų.
G.Pa­kul­nis at­ker­ta, kad il­ga­lai­kės su­tar­tys gra­žiai at­ro­do tik pa­ža­duo­se, bet kai prie­ina­ma prie rei­ka­lo, urė­di­jos lin­ku­sios apie jas ne­kal­bė­ti. Be to, anot USG va­do­vo, urė­di­jos pa­gal il­ga­lai­kes su­tar­tis re­tai ka­da pa­siū­lo pirk­ti ge­riau­sios ko­ky­bės rąs­tų, nes juos pel­nin­giau par­duo­ti tar­pi­nin­kams, ku­rie šią ža­lia­vą eks­por­tuo­ja.

Į vie­ną kišenę
V.Kaub­rė pa­brė­žė, kad bal­di­nin­kų, sta­ty­bi­nin­kų ža­lia­va, skir­tin­gai nei, ma­tyt, ma­no da­lis po­li­ti­kų, yra ne rąs­tai, o tai, kas ga­mi­na­ma pir­mi­nio ap­dir­bi­mo bend­ro­vė­se: len­tos, fa­ne­ra, plokš­tės. Bū­tų nai­vu ti­kė­tis, jog šių me­džia­gų jie ga­lė­tų įsi­gy­ti pi­giau, jei rąs­tai ma­žiau kai­nuo­tų len­tų ga­min­to­jams. „Bal­di­nin­kai, sta­ty­bi­nin­kai pirks me­džia­gas ta pa­čia rin­kos kai­na. Va­di­na­si, vals­ty­bės su­bsi­di­jos virs ke­lių stam­bių pir­mi­nio me­die­nos ap­dir­bi­mo bend­ro­vių pel­nu“, – prog­no­za­vo at­ei­tį V.Kaub­rė.
Da­bar urė­di­jos, kaip tei­gė K.Ša­kū­nas, įvai­rių mo­kes­čių pa­vi­da­lu vals­ty­bės biu­dže­tui at­sei­kė­ja 42 proc. sa­vo pa­ja­mų. Kai bus pri­vers­tos par­duo­ti me­die­ną pi­giau, jos ne tik ma­žiau pa­pil­dys biu­dže­tą, bet ir ne­iš­ga­lės vyk­dy­ti ki­tų prie­vo­lių: at­so­din­ti miš­ko, tai­sy­ti miš­ko ke­lių, at­nau­jin­ti tech­ni­kos. Va­di­na­si, vals­ty­bė, gau­da­ma ma­žiau pa­ja­mų iš urė­di­jų, tu­rė­tų su­bsi­di­juo­ti siau­rą ūkio sek­to­rių.
Ta­čiau UAB "Jū­rės me­dis" va­do­vas Do­na­tas Veinš­rei­de­ris ma­no, jog to­kioms abe­jo­nėms nė­ra pa­grin­do, nes jo va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė ir da­bar len­tas daž­nai per­ka Lat­vi­jo­je. "Jei Lie­tu­vo­je bū­tų per bran­gu, elg­tu­mės taip pat", – tvir­ti­no įmo­nės va­do­vas. Pa­sak jo, gau­da­mi pi­ges­nės ža­lia­vos, per­dir­bė­jai ga­lės lais­viau la­vi­ruo­ti kai­no­mis.
Pa­na­šiai kal­bė­jo ir G.Pa­kul­nis. Esą at­si­ra­dus ga­li­my­bei įsi­gy­ti pi­ges­nės ža­lia­vos, bū­tų kon­ku­ren­cin­ges­nė ir USG ga­mi­na­ma ga­lu­ti­nė pro­duk­ci­ja, nes jo va­do­vau­ja­ma me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nių gru­pė api­ma vi­są ga­my­bos cik­lą – nuo rąs­tų ap­dir­bi­mo iki bal­dų ga­my­bos.

Erd­vė tobulėti
Įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą pa­tei­kęs V.Gap­šys LŽ pri­pa­ži­no, kad jis gal ir nė­ra to­bu­las, be to, dar ne­pa­reng­tos tai­syk­lės, pa­gal ku­rias tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­tos ei­lės pir­mu­mo tvar­ka ap­si­rū­pin­ti vals­ty­bei pri­klau­san­čiuo­se miš­kuo­se iš­au­gin­ta me­die­na, ta­čiau lai­mė­ji­mas yra tai, jog ga­lų ga­le pa­tai­sos pa­sie­kė Sei­mą. Juk apie jas kal­ba­ma jau aš­tun­ti me­tai. „Ti­krai bus įvai­rių sau­gik­lių, kad nau­ja tvar­ka nie­kas ne­pikt­nau­džiau­tų. Bus ma­žai – Vy­riau­sy­bė pri­dės nau­jų, – LŽ ti­ki­no Sei­mo na­rys. – Pri­im­da­mi pa­tai­sas pa­ju­din­tu­me prob­le­mą iš mir­ties taš­ko. Juk se­niai vi­si kal­ba, kad kuo dau­giau ža­lia­vos tu­ri bū­ti per­dir­ba­ma Lie­tu­vo­je, bet ne­bu­vo su­gal­vo­ta, kaip to pa­siek­ti. Ma­nau, mums pa­vy­ko ras­ti for­mu­luo­tę, ku­ri ne­prieš­ta­rau­ja nei Kons­ti­tu­ci­jai, nei Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tams."
Kad pir­mi­nio me­die­nos per­dir­bi­mo bend­ro­vės sa­vo ga­mi­nius par­duos Lie­tu­vos me­die­nos pra­mo­nei ir dau­giau bus eks­por­tuo­ja­ma ne ža­lia­vos, o ap­dirb­tos bran­ges­nės me­die­nos, V.Gap­šio žo­džiais, nė­ra blo­gai, nes taip bus su­ku­ria­ma nau­jų dar­bo vie­tų.
V.Kaub­rės nuo­mo­ne, jei įsta­ty­mo pa­tai­sos bus pri­im­tos, džiū­gau­ti dėl jų nau­dos ga­li ir ne­tek­ti, nes ne­li­kus ga­li­my­bių ap­si­rū­pin­ti vals­ty­bi­ne me­die­na ir ban­kru­ta­vus smul­kioms me­die­nos ap­dir­bi­mo bend­ro­vėms, rei­kė­tų kal­bė­ti ne apie nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mą, o apie tai, ko­kiu dar­bu ap­rū­pin­ti bu­vu­sius ban­kru­ta­vu­sių įmo­nių dar­buo­to­jus. Miš­kų urė­dų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas K.Ša­kū­nas taip pat pers­pė­ja, kad urė­di­joms, pri­vers­toms ma­žes­ne ne­gu rin­kos kai­na me­die­na ap­rū­pin­ti vie­tos ga­min­to­jus, vei­kiau­siai ne­liks lė­šų ne tik fi­nan­si­niams įsi­pa­rei­go­ji­mams vals­ty­bei vyk­dy­ti, bet ir miš­kui at­so­din­ti, miš­ko tech­ni­kai at­nau­jin­ti.

Faktai
*2014 me­tais vy­ku­siuo­se vals­ty­bi­nių miš­kų me­die­nos auk­cio­nuo­se ap­va­lio­sios me­die­nos per­dir­bė­jai ne­nu­pir­ko 5–7 proc. pa­siū­ly­tos pjau­ti­nės me­die­nos.
*A­MEPS yra per 850 pir­kė­jų, dau­gu­ma jų – smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo įmo­nės. Ma­no­ma, kad pir­mu­mo tei­sė ap­si­rū­pin­ti urė­di­jų me­die­na bus su­teik­ta maž­daug 20 pir­mi­nio me­die­nos ap­dir­bi­mo bend­ro­vių.
*Lie­tu­vo­je me­die­nos kai­nos 2013 me­tais bu­vo 0,4–2,5 proc. ma­žes­nės ne­gu Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, Suo­mi­jo­je ir Šve­di­jo­je.
*Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­va me­die­nos eks­por­tuo­ja 2,5–3 kar­tus ma­žiau nei Lat­vi­ja ir Es­ti­ja.

Šal­ti­nis: Miš­kų urė­dų taryba

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2014 05 12
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai