Generalinė miškų urėdija Smolensko g. 15,
03201 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004 El.paštas: info@gmu.lt
Prieš spausdinami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius.

Medžioklė

Lietuvos Respublikoje 16 V? mik? ur?dij? prii?ri ir profesionaliai tvarko j? administruojamoje teritorijoje esan?ius Profesionalios mediokl?s plotus. ie plotai tvarkomi ir mediojam?j? gyv?n? itekliai juose naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos laukin?s gyv?nijos ?statymo ir Lietuvos Respublikos mediokl?s ?statymo reikalavimais, Mediokl?s Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykl?mis, Profesionalios mediokl?s plot? tvarkymo nuostatais ir kitais teis?s aktais, taip pat mediokl?tvarkos projektais.
Profesionalios mediokl?s plot? vienetuose vykdomas plot? tvarkymas ir priei?ra, ?gyvendinamos specialios mediojam?j? gyv?n? populiacij? gausinimo ir reguliavimo priemon?s, pl?tojamas mediokl?s turizmas, Mediokl?s Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykli? nustatyta tvarka organizuojamos mokamos mediokl?s.
Visus mediotojus, pageidaujan?ius dalyvauti V? mik? ur?dij? organizuojamose mediokl?se, kvie?iame registruotis, upildius usakymo form?, kuri? galima rasti V? mik? ur?dijos, prii?rin?ios Profesionalios mediokl?s plotus, internetiniame puslapyje.
iame puslapyje pasirink? nuorod? V? mik? ur?dijos, kurios organizuojamoje mediokl?je norite dalyvauti, b?site i karto nukreipti ? pasirinktos V? mik? ur?dijos internetin? puslap?. Konkre?ios mik? ur?dijos puslapyje gal?site susipainti su mediokl?s organizavimo ir kit? teikiam? paslaug? ?kainiais, kita aktualia informacija.

Mik? ur?dijaNuoroda
V? Alytaus mik? ur?dijahttp://www.almu.lt/medziokles_registracija/form.html
V? Anyk?i? mik? ur?dijahttp://amu.lt/lt/veiklos_sritys/medziokle/
V? Jonikio mik? ur?dijahttp://www.jonmu.lt/go.php/lit/img/261
V? Jurbarko mik? ur?dijahttp://www.jurburedija.lt/index.php?id=1927
V? Kaiiadori? mik? ur?dijahttp://www.kaismu.lt/lt/index.php/medziokle/registracijos-zurnalas
V? Kauno mik? ur?dijahttp://www.kaunmu.lt/medziokle
V? Kretingos mik? ur?dijahttp://kretmu.lt/lt/medziokle/registracija/
V? Marijampol?s mik? ur?dijahttp://www.mmu.lt/lt/registracija-medioklei
V? Pakruojo mik? ur?dijahttp://www.pakmu.lt/lt/pmreg
V? Panev?io mik? ur?dijahttp://www.panmu.lt/lt/miskininkyste/medziokle/registracija.html
V? Raseini? mik? ur?dijahttp://www.rasuredija.lt/index.php?609897161
V? Rokikio mik? ur?dijahttp://rokmu.lt/medziokle/
V? iauli? mik? ur?dijahttp://www.simu.lt/index.php/lt/medziokle
V? ilut?s mik? ur?dijahttp://www.smu.lt/medziokler.htm
V? Trak? mik? ur?dijahttp://www.tmu.lt/lt/registracija
V? Ukmerg?s mik? ur?dijahttp://www.ukmu.lt/tekstai.php?psl=6071
2018.04.24 17:04 Atspausdinta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt