Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Žiniasklaida

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Žiniasklaida2012 m. sausio 13 d.

Ku­rap­ka – 2012 me­tų paukš­tis

„Medžiotojas ir medžioklė“ 2011 Nr. 6
Liutauras RAUDONIKIS

Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja (LOD), kaip ir dau­ge­lis ki­tų ša­lių paukš­čių ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų, kiek­vie­nais me­tais skel­bia „Me­tų paukš­čio“ ak­ci­ją. Pa­grin­di­niai jos tiks­lai – at­kreip­ti dė­me­sį į spar­čiai nyks­tan­čias spar­nuo­čių rū­šis, ku­rioms šiuo me­tu rei­ka­lin­gas iš­skir­ti­nis žmo­nių dė­me­sys ir rū­pes­tis, taip pat iš­si­aiš­kin­ti tik­rą­ją rū­šies po­pu­lia­ci­jos būk­lę ša­ly­je. Daž­niau­siai me­tų paukš­čiu pa­si­ren­ka­ma re­ta ir nyks­tan­ti rū­šis, ku­riai rei­ka­lin­gos spe­cia­lios ap­sau­gos prie­mo­nės ir apie ku­rios pa­pli­ti­mą ir gau­są tuo me­tu trūks­ta nau­jau­sių duo­me­nų.
Ak­ci­jos me­tu vi­suo­me­nė su­pa­žin­di­na­ma su šių paukš­čių bio­lo­gi­ja ir eko­lo­gi­jos ypa­tu­mais, ap­sau­gos pro­ble­mo­mis. Daž­niau­siai or­ga­ni­zuo­ja­mos spe­cia­lios ap­sau­gos ak­ci­jos: mai­ti­ni­mas, liz­da­vie­čių įren­gi­mas, bu­vei­nių tvar­ky­mas. Be to, spe­cia­lis­tai or­ga­ni­zuo­ja rū­šies ap­skai­tas, į ku­rias kvie­čia­mi drau­gi­jos na­riai, ki­ti ša­lies pi­lie­čiai, be­si­rū­pi­nan­tys mus su­pan­čios gam­tos iš­sau­go­ji­mu. Nau­jau­sios in­ven­to­ri­za­ci­jos me­tu su­rink­ti duo­me­nys pa­ro­do tik­rą­ją pas­ku­ti­nių me­tų rū­šies būk­lę.

Trum­pai apie me­tų paukš­tį. Ku­rap­ka yra at­vi­ro kraš­to­vaiz­džio paukš­tis, tik žie­mos mė­ne­siais už­klys­tan­tis į mies­tus, gy­ven­vie­tes ar miš­ke esan­čias at­vi­ras erd­ves. Lie­tu­vo­je ku­rap­ka sie­ja­ma su tra­di­ci­niu kai­mu, kur smul­kūs įvai­rių kul­tū­rų lau­ke­liai kai­ta­lio­ja­si su at­vi­ro­mis pie­vo­mis, ga­nyk­lo­mis su įsi­ter­pu­siais žel­di­nių plo­tais / krū­my­nais, su­da­ran­čiais pa­lan­kias są­ly­gas au­gin­ti pa­li­kuo­nis, mai­tin­tis ir slėp­tis nuo plėš­rū­nų, o kar­tais ir nuo pa­ties žmo­gaus. To­dėl šie ka­dai­se pla­čiai pa­pli­tę paukš­čiai, in­ten­sy­vė­jant že­mės ūkiui, nyks­tant tra­di­ci­niam kai­mui, ku­riam bū­din­ga mi­nė­ta že­mė­nau­da, tarp­tau­ti­nės paukš­čių ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jos Bird­Li­fe In­ter­na­tio­nal duo­me­ni­mis ta­po spar­čiau­siai nyks­tan­čia ag­ra­ri­nio kraš­to­vaiz­džio spar­nuo­čių rū­ši­mi. Tie­sa, šiuo me­tu iš­ny­ki­mas dar ne­gre­sia. Ta­čiau vi­sos Eu­ro­pos mas­tu jos po­pu­lia­ci­ja, at­lik­tų ap­skai­tų duo­me­ni­mis, per tris­de­šimt me­tų su­ma­žė­jo 82 %, o tai jau pri­ly­gi­na­ma ka­tast­ro­fi­niam rū­šies ma­žė­ji­mui. Lie­tu­vo­je ir ki­to­se šiau­ri­nio rū­šies are­a­lo pa­pli­ti­mo ša­ly­se di­de­lę ža­lą da­ro ir at­šiau­rios žie­mos, ku­rių me­tu pra­ran­da­ma žymi po­pu­lia­ci­jos da­lis. žino­ma, pa­pil­do­mai jų gre­tas pra­re­ti­na ir vis daž­niau su­tin­ka­mi pa­lai­di šu­nys ar ka­ti­nai (ku­rie įvei­kia žie­mą nu­sil­pu­sius paukš­čius). Tai­gi Lie­tu­vo­je, nors že­mės ūkis ne toks in­ten­sy­vus, ne­igia­mą po­vei­kį da­ro ki­ti veiks­niai.
Yra ir dar ke­li svar­būs mo­men­tai. Ku­rap­ka yra la­bai sės­li rū­šis, to­dėl už jos vie­ti­nės po­pu­lia­ci­jos būk­lę at­sa­ko ša­lis, ku­rio­je ji „gy­ve­na“. Šį ter­mi­ną ga­li­ma var­to­ti, nes Lie­tu­vo­je tai yra ypač sės­lus paukš­tis. Be to, pa­dė­da­mi šiam paukš­čiui žie­mos me­tu mes sau­go­me tik­rai sa­vus, o ne iš to­liau at­skri­du­sius paukš­čius, o ki­tų ša­lių ku­rap­kų ap­sau­gos ak­ci­jos ga­li duo­ti tik la­bai il­ga­lai­kį tei­gia­mą efek­tą, jei ten at­si­kur­tų gau­sios po­pu­lia­ci­jos ir rū­šis plis­tų, tai ne­vyks­ta esant blo­gai po­pu­lia­ci­jos būk­lei. Tai­gi, kaip sau­go­si­me, tą ir tu­rė­si­me.
To­dėl 2012 m. paukš­čio ak­ci­ja ne­ap­si­ri­bos vien ku­rap­kų in­ven­to­ri­za­ci­ja ir pa­pli­ti­mo ty­ri­mais, kad vė­liau bū­tų ga­li­ma kon­sta­tuo­ti ir taip aki­vaiz­džiai pa­ste­bi­mą jų būk­lės blo­gė­ji­mą. LOD sek­re­to­ria­tas ir ak­ty­viau­si na­riai ėmė­si ini­cia­ty­vos or­ga­ni­zuo­ti ša­lies mas­to žie­mo­jan­čių ku­rap­kų le­si­ni­mo ak­ci­ją: įreng­ti spe­cia­lias slėp­tu­ves. Į ak­ci­ją sie­kia­ma įtrauk­ti ne tik LOD na­rius, bet ir kai­mo žmo­nes, medžio­to­jus bei miški­nin­kus. Šiuo me­tu jau pa­vy­ko su­si­tar­ti su ke­liais me­džio­to­jų bū­re­liais ir ūki­nin­kais Tra­kų, Kau­no, Rad­vi­liškio ir Pa­kruo­jo ra­jo­nuo­se. Pri­si­min­da­mi anks­tes­nių me­tų ku­rap­kų ap­sau­gos ak­ci­jas, taip pat ti­ki­mės ak­ty­vaus Su­val­ki­jos me­džio­to­jų da­ly­va­vi­mo. Iš ūki­nin­kų ti­ki­ma­si, kad jie pa­glo­bos paukš­čius prie sa­vo na­mų ar tie­siog pa­rems LOD ak­ci­ją grū­dais. Apie ku­rap­kų glo­bą šią žie­mą in­for­muo­si­me ša­lies spau­do­je ir LOD sve­tai­nė­je. Ta­čiau kar­tu kvie­čia­me vi­sus, no­rin­čius da­ly­vau­ti ku­rap­kų le­si­ni­mo ak­ci­jo­je, apie tai pra­nešti drau­gi­jos sek­re­to­ria­tui tel. (8 5) 213 0498 ar­ba el. paštu jus­ti­na@bird­li­fe.lt. Ti­ki­mės ak­ty­vaus me­džio­to­jų da­ly­va­vi­mo, nes dau­gu­ma bū­re­lių tu­ri il­ga­me­tes žvė­rių šė­ri­mo tra­di­ci­jas, to­dėl pa­pil­do­mai pa­pil­ti pa­ša­rų ku­rap­koms ne­rei­kė­tų spe­cia­lių pa­stan­gų. Be to, ir pa­ša­rų ne­rei­kė­tų la­bai daug.
Ap­skai­tos bus or­ga­ni­zuo­ja­mos ir žie­mos, ir vei­si­mo­si se­zo­nu. Jas su­ti­ko ko­or­di­nuo­ti ir me­to­diš­kai pa­reng­ti il­ga­me­tis LOD na­rys Ge­di­mi­nas Bra­zai­tis. Apie jas at­ski­rai in­for­muo­si­me drau­gi­jos sve­tai­nė­je ir ša­lies spau­do­je. No­rin­tys jo­se da­ly­vau­ti kvie­čia­mi re­gist­ruo­tis tais pa­čiais LOD ad­re­sais.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2012 01 13
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai