Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Žiniasklaida

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Žiniasklaida2012 m. sausio 13 d.

Baigėsi nuotraukų konkursas

„Medžiotojas ir medžioklė“ 2011 Nr. 6
Jolanta Stankevičiūtė

Rug­sė­jo 29 d. Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Miš­kų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­to Me­džiok­lė­ty­ros la­bo­ra­to­ri­jo­je bu­vo su­reng­ta nuo­trau­kų pa­ro­da – kon­kur­sas apie lau­ki­nę gy­vū­ni­ją. Jis yra tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos „Lau­ki­nių gy­vū­nų, miš­ko ir žmo­gaus san­ty­kis“, įvy­ku­sios rug­sė­jo 29 d. – spa­lio 1 d., su­dė­ti­nė da­lis. Šis kon­kur­sas gy­vuo­ja jau ant­rus me­tus. Kvie­ti­mai da­ly­vau­ti kon­kur­se bu­vo iš­siųs­ti Miš­ko urė­di­jų dar­buo­to­jams, ASU MEF dės­ty­to­jams ir stu­den­tams. Kon­kur­sui sa­vo 54 nuo­trau­kas pa­tei­kė 12 au­to­rių, iš ku­rių eks­po­nuo­ti at­rink­tos 34.
Nuo­trau­kų pa­ro­da vei­kė ASU MEF Me­džiok­lė­ty­ros la­bo­ra­to­ri­jo­je iki šv. Hu­ber­to die­nos. Pa­ro­dą ap­lan­kė pa­ro­dos ,,Spren­di­mų ra­tas“ da­ly­viai, už­sie­nio stu­den­tai iš BO­VA uni­ver­si­te­to, A. Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to stu­den­tai ir dės­ty­to­jai bei kt. Už kon­kur­sui pa­teik­tas nuo­trau­kas bu­vo bal­suo­ja­ma slap­tai.
Dau­giau­sia bal­sų su­rin­ko Kęs­tu­čio Jar­ma­la­vi­čiaus nuo­trau­ka ,,12 oran­ži­nių ap­skri­ti­mų“. Ši nuo­trau­ka iš kar­to at­krei­pė dau­ge­lio pa­ro­dos lan­ky­to­jų dė­me­sį ir bu­vo ap­ta­ri­nė­ja­ma ir tarp pro­fe­sio­na­lių gam­ti­nin­kų, ir tarp su gam­ta ma­žiau su­si­ju­sių lan­ky­to­jų.
2 vie­tą už­ėmė Ta­do Ma­ruškos nuo­trau­ka ,,Gy­ve­ni­mo tą­sa“, 3 vie­tą – Me­dar­do Sei­bu­čio nuo­trau­ka ,,Va­ka­ruška“.
Nu­ga­lė­to­jai bus ap­do­va­no­ti pri­zais.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2012 01 13
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai