Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Žiniasklaida

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Žiniasklaida2013 m. gegužės 10 d.

Dėl medienos pardavimo užvirė aistros


„Lietuvos žinios“, 2013 05 09
Kazimieras Šliužas

Sei­mo na­rio Pe­tro Gra­žu­lio par­eng­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­ma­ty­ta nu­sta­ty­ti tvar­ką, pa­gal ku­rią vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se par­uoš­ta ap­va­lią­ja me­die­na pir­miau­sia bū­tų ap­rū­pin­ti vie­tos per­dir­bė­jai. "Me­die­nos pra­mo­nės ap­si­rū­pi­ni­mo ža­lia­va prob­le­ma tu­ri bū­ti spren­džia­ma la­bai sku­biai, nes Lie­tu­vos me­die­nos per­dir­bi­mo pra­mo­nė jau da­bar su­si­du­ria su di­de­liu ža­lia­vos trū­ku­mu ir to­les­nis del­si­mas ga­li ga­lu­ti­nai pa­žeis­ti jos kon­ku­ren­cin­gu­mą, t. y. Lie­tu­vos me­die­nos per­dir­bi­mo pra­mo­nė pra­dės pra­ras­ti su­tar­tis su už­sa­ko­vais ir di­des­nės pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­tų rin­kas", - ra­šo­ma įsta­ty­mo pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te. Be to, čia tvir­ti­na­ma, kad ne­priė­mus šių pa­tai­sų gre­sia ne­dar­bo di­dė­ji­mas kai­miš­kuo­se ra­jo­nuo­se.

Kurs pri­dė­ti­nę vertę
Lie­tu­vos me­die­nos aso­cia­ci­ja nu­ro­do, kad vals­ty­bi­nių miš­kų me­die­nos par­da­vi­mo auk­cio­nų są­ly­gų pa­kei­ti­mas me­die­nos per­dir­bė­jams leis­tų pa­di­din­ti ga­mi­nių eks­por­tą 1 mlrd. li­tų - iki 9 mlrd. li­tų.
AB "Gri­giš­kės" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­tau­tas Pa­ngo­nis an­tra­die­nį po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo, jog šiuo me­tu Lie­tu­vos me­die­nos per­dir­bė­jai tu­ri ne­vie­no­das kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas su ki­tų ša­lių įmo­nė­mis, nes pir­ma­ja­me auk­cio­no eta­pe ga­li da­ly­vau­ti ne tik Lie­tu­vos bend­ro­vės, bet ir už­sie­nio įmo­nės. To­dėl vie­ti­niai me­die­nos per­dir­bė­jai yra pri­vers­ti ža­lia­vą pirk­ti di­des­nė­mis kai­no­mis, nei ga­lė­tų, ir dėl to esą ma­žė­ja jų pro­duk­ci­jos kon­ku­ren­cin­gu­mas tarp­tau­ti­nė­je rin­ko­je.
"Su­tin­ka­me, kad Lie­tu­vo­je ga­my­bi­nę veik­lą vyk­dan­čios įmo­nės pri­va­lo tu­rė­ti pri­ori­te­tą ap­si­rū­pin­da­mos ža­lia­va iš vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jų, - LŽ tei­gė Šve­di­jos ka­pi­ta­lo UAB "Sweds­pan Gi­rių Bi­zo­nas" pir­ki­mo va­do­vas Ge­di­mi­nas Las­taus­kas ir pa­aiš­ki­no: - Ga­my­bi­nių me­die­nos per­dir­bi­mo įmo­nių su­ku­ria­ma pri­dė­ti­nė ver­tė yra ne­pa­ly­gin­ti di­des­nė nei me­die­ną eks­por­tuo­jan­čių įmo­nių."
Pa­keis­ta pre­ky­bos me­die­na tvar­ka džiaug­tų­si ir smul­kes­ni ga­min­to­jai. Pa­vyz­džiui, Aly­taus lentp­jū­vės UAB "Lin­me­dė" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Si­gi­tas Pe­tro­nis LŽ pa­sa­ko­jo: "Kon­ku­ren­ci­ja dėl me­die­nos da­bar to­kia nuo­žmi, kad vi­si ke­liai į Va­ka­rus mums jau už­da­ry­ti vien dėl ža­lia­vos kai­nos. At­va­žia­vę len­kai, lat­viai pir­kė­jai čia pa­ke­lia me­die­nos kai­ną, to­dėl ati­tin­ka­mai bran­giau už ją tu­ri­me mo­kė­ti ir mes." Pa­sak lentp­jū­vės va­do­vo, kol rąs­te­liai, iš ku­rių ga­mi­na­mi va­di­na­mie­ji eu­ro­pa­dėk­lai, bu­vo ne­bran­gūs, di­džią­ją pro­duk­ci­jos da­lį bend­ro­vė eks­por­tuo­da­vo, kon­ku­ruo­da­vo ir su bal­ta­ru­siais, ukrai­nie­čiais, ir su lat­viais, ir ne­tgi vi­daus rin­ko­je, o da­bar to­kių ga­li­my­bių nė­ra.

Ki­ta me­da­lio pusė
Vi­siš­kai prieš­in­gos nuo­tai­kos miš­ki­nin­kų ir pre­kiau­to­jų me­die­na sto­vyk­lo­se. "Lie­tu­vo­je yra be­veik 600 ža­lia­vos pir­kė­jų, ir ap­si­rū­pin­ti me­die­na rei­kia vi­siems. Jei­gu vi­są lei­džia­mą par­duo­ti me­die­nos kie­kį pa­ims di­die­ji ga­min­to­jai, smul­kie­siems ga­min­to­jams ne­liks. Be to, bus vi­siš­kai rea­lus ir kar­te­li­nių su­si­ta­ri­mų pa­vo­jus, kaip jau yra bu­vę Lat­vi­jo­je. To­kiu at­ve­ju vals­ty­bi­nių miš­kų me­die­na vi­siš­kai at­pig­tų", - LŽ kal­bė­jo ge­ne­ra­li­nio miš­kų urė­do pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Vi­sal­ga.
Jo nuo­mo­ne, pre­ky­bos me­die­na skaid­ru­mą da­bar už­ti­kri­na elek­tro­ni­nės pre­ky­bos sis­te­ma, pa­gal ku­rią pa­lan­kiau­sio­mis kai­no­mis me­die­na siū­lo­ma vi­siems pir­kė­jams.
Ki­ta ver­tus, anot jo, Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja, va­do­vau­da­ma­si 2008 me­tų spa­lį įsi­ga­lio­ju­sio­mis Pre­ky­bos me­die­na tai­syk­lė­mis, ir da­bar ga­min­to­jams siū­lo su­da­ry­ti il­ga­lai­kes su­tar­tis su urė­di­jo­mis - 50-55 proc. urė­di­jų me­die­nos yra tie­kia­ma pa­gal su­tar­tis, o ga­li bū­ti taip tie­kia­ma iki 60 proc. me­die­nos.
Dar griež­čiau ke­ti­ni­mus pri­im­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas ver­ti­na pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai ir pre­kiau­to­jai me­die­na. Me­die­nos pre­ky­bos aso­cia­ci­jos va­do­vas Ro­ber­tas Aš­mo­nas pa­žy­mė­jo, kad su­teik­da­ma pir­mu­mą me­die­na ap­si­rū­pin­ti vie­tos ga­min­to­jams vals­ty­bė sa­vo sąs­kai­ta rem­tų ke­lias stam­bias pri­va­čias įmo­nes. Mat urė­di­jos esą bū­tų pri­vers­tos ku­bą me­die­nos par­duo­ti 20-30 li­tų pi­giau, ne­gu ji kai­nuo­tų rin­ko­je, tai­gi, per me­tus par­uoš­da­mos maž­daug 4 mln. ku­bi­nių me­trų ža­lia­vi­nės me­die­nos, urė­di­jos ne­va ne­tek­tų 80-120 mln. li­tų.
"Jei vie­tos ga­min­to­jus me­die­na leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis ap­rū­pins vals­ty­bė, be pir­kė­jų liks pri­va­tūs sa­vi­nin­kai. To­dėl jie tu­rės ar­ba vi­są sa­vo me­die­ną eks­por­tuo­ti, ar­ba aps­kri­tai miš­ko ne­kirs­ti, nes ne­ap­si­mo­kės dėl per ma­žų kai­nų", - aiš­ki­no R.Aš­mo­nas. Ta­čiau bran­dus me­dis pe­rau­ga ir il­gai­niui tam­pa be­ver­tis. Tai­gi, rem­da­ma vie­nus, vals­ty­bė ne­va žlug­dy­tų ki­tus.

Tei­si­nin­kai nepritaria
Ne­pa­lan­kiai įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą jau įver­ti­no ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba bei Sei­mo Tei­sės ko­mi­te­tas. "Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ne kar­tą yra kons­ta­ta­vęs, kad kons­ti­tu­ci­nis vi­sų as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pas bū­tų pa­žei­džia­mas, jei tam ti­kra gru­pė as­me­nų, ku­riems yra ski­ria­ma tei­sės nor­ma, pa­ly­gin­ti su ki­tais tos pa­čios nor­mos ad­re­sa­tais, bū­tų ki­taip trak­tuo­ja­ma, nors tarp tų gru­pių nė­ra to­kio po­bū­džio ir to­kios apim­ties skir­tu­mų, kad toks ne­vie­no­das trak­ta­vi­mas bū­tų ob­jek­ty­viai pa­tei­si­na­mas", - pri­me­na Sei­mo Tei­sės ko­mi­te­tas.
"Ži­no­mo­je Das­son­vil­le by­lo­je (C-8/74) teis­mas nu­sta­tė, kad vi­sos vals­ty­bės na­rės pri­im­tos pre­ky­bos tai­syk­lės, ku­rios ga­li tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai, fak­tiš­kai ar po­ten­cia­liai ri­bo­ti vi­daus pre­ky­bą Bend­ri­jo­je, tu­ri bū­ti lai­ko­mos prie­mo­nė­mis, tu­rin­čio­mis ly­gia­ver­tį po­vei­kį kie­ky­bi­niams ri­bo­ji­mams, ir yra drau­džia­mos", - pri­me­na Lie­tu­vos kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba.
"Ar tik ne­at­si­tiks taip, kaip jau bu­vo su pre­ky­bos alu­mi su­griež­ti­ni­mu? - pers­pė­jo R.Aš­mo­nas. - Po me­tų ar dve­jų įsta­ty­mo pa­tai­sas teks at­šauk­ti, par­ei­ka­la­vus Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, bet per tą lai­ką ke­lios stam­bios per­dir­bi­mo įmo­nės jau bus nu­sig­rie­bu­sios grie­ti­nė­lę, o vals­ty­bi­nėms urė­di­joms ir pri­va­čiam smul­kia­jam vers­lui ga­li bū­ti pa­da­ry­ta su­nkiai įkai­no­ja­ma ža­la."

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2013 05 10
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai