Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Žiniasklaida

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Žiniasklaida2013 m. birželio 14 d.

Biokuro gamintojų galvose – sumaištis


Kazimieras Šliužas
Lietuvos žinios
2013-06-13

Ener­ge­ti­kos ku­ro bir­žos „Balt­pool“ su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja bio­ku­ro ga­min­to­jų abe­jo­nių ne­išsk­lai­dė, tik dar la­biau iš­ryš­ki­no dve­jo­nes dėl rei­ka­la­vi­mo re­gu­liuo­ja­miems ši­lu­mos tie­kė­jams pirk­ti bio­ku­rą per bir­žą.
Jau po 2–3 sa­vai­čių, kaip ti­ki­ma­si, Vy­riau­sy­bė­je bus pa­tvir­tin­tas nau­ja­sis bir­žos reg­la­men­tas ir pri­im­ti bū­ti­ni įsta­ty­mų ly­di­mų­jų ak­tų pa­kei­ti­mai. Ji tu­rė­tų pra­dė­ti dirb­ti pa­gal nau­ją mo­de­lį, o re­gu­liuo­ja­mi cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jai da­lį rei­ka­lin­go bio­ku­ro pirk­ti tar­pi­nin­kau­jant bir­žai.

Skaid­rins rinką
Bir­žos ope­ra­to­rės UAB "Balt­pool' ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Lau­ra Ža­lai­tė at­krei­pė dė­me­sį į ne­pa­gei­dau­ti­nas ap­raiš­kas Lie­tu­vos bio­ku­ro rin­ko­je. Nors yra skai­čiuo­ja­ma apie 80 bio­ku­ro (me­die­nos drož­lių) tie­kė­jų, ši rin­ka la­bai kon­cen­truo­ta: vie­nas tie­kė­jas kon­tro­liuo­ja apie 50 proc. rin­kos, pen­kiems di­džiau­siems ten­ka 75 pro­cen­tai. "Bio­ku­ro kai­nos įvai­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se ski­ria­si be­veik dvi­gu­bai, nuo 400 iki 700 li­tų už to­ną naf­tos ek­vi­va­len­to, ir tai su­nku pa­aiš­kin­ti, nes ku­ro ga­my­bos ir tie­ki­mo są­ly­gos vi­sur pa­na­šios", – kal­bė­jo "Balt­pool" va­do­vė.
Ji pa­brė­žė, kad bir­ža eli­mi­nuos da­bar­ti­nę ne­ly­gy­bę tarp stam­bių ir smul­kių ga­min­to­jų, nes vi­si pa­siū­ly­mus teiks ano­ni­miš­kai, va­do­vau­da­mie­si vie­nin­te­liu kri­te­ri­ju­mi – siū­lo­ma par­duo­da­mo bio­ku­ro kai­na.

Tie­kė­jai sunerimę
Bio­ku­ro ga­my­bos ir tie­ki­mo bend­ro­vių bei smul­kių­jų bio­ku­ro ga­min­to­jų nuo­mo­ne, per anks­ti įve­da­ma nau­ja ap­si­rū­pi­ni­mo bio­ku­ru tvar­ka - at­si­sa­kius įpras­tų il­ga­lai­kių su­tar­čių, ku­rios pa­si­ra­šo­mos su vie­šų­jų kon­kur­sų lai­mė­to­jais, iš­ki­lo pa­vo­jus vers­lui. Mat kiek­vie­na su­tar­tį su­da­riu­si bend­ro­vė yra ti­kra, kad su­tar­ties lai­ko­tar­piu tu­rės sta­bi­lų dar­bą ir ga­lės pla­nuo­ti sa­vo vers­lą, o pre­ky­ba bir­žo­je, anot vers­li­nin­kų, to ne­ga­ran­tuo­ja: vie­ną kar­tą ga­li pa­si­sek­ti, o ki­tą kar­tą teks ei­ti il­sė­tis. "Il­ga­lai­kės su­tar­ties ne­tu­rin­čią bend­ro­vę ban­kas įver­tins taip pat kaip žmo­gų, re­gis­truo­tą dar­bo bir­žo­je ir pa­gei­dau­jan­tį pa­sko­los", – tei­gė smul­kie­ji bio­ku­ro ga­min­to­jai.
L.Ža­lai­tė ra­mi­no, kad ren­giant nau­ją­jį bir­žos reg­la­men­tą bu­vo ir te­bė­ra at­siž­vel­gia­ma į vi­sas rin­kos da­ly­vių pa­sta­bas. Pa­vyz­džiui, jau nu­spręs­ta, kad pir­mai­siais da­ly­va­vi­mo bir­žos pre­ky­bo­je me­tais ši­lu­mos tie­kė­jai ga­lės pirk­ti ne vi­są, o tik ket­vir­ta­da­lį jiems rei­ka­lin­go bio­ku­ro, tik vė­liau ši da­lis bū­tų di­di­na­ma. Anot "Balt­pool" va­do­vės, nie­kas ne­rei­ka­lau­ja ir nu­trauk­ti il­ga­lai­kių su­tar­čių su tie­kė­jais – jos ga­lios vi­są pa­si­ra­šy­tą lai­ko­tar­pį. Ma­ža to, anot bir­žos di­rek­to­rės, yra nu­ma­ty­tos są­ly­gos, ka­da pirk­ti bio­ku­rą tar­pi­nin­kau­jant bir­žai bus ne­pri­va­lu, ir pir­mo­ji iš jų – nie­kas ne­vers to da­ry­ti, jei ši­lu­mos tie­kė­jas ku­ru ga­lės ap­si­rū­pin­ti pi­giau ki­tais bū­dais.

Vie­ni ti­ki­si, kad bus aiškiau
"Man nau­jo­ji tvar­ka tin­ka. Vie­šu­mas ir skaid­ru­mas yra svar­biau­sia. Tai bus ti­krai skaid­riau, ne­rei­kės dirb­ti­nai di­din­ti kai­nos trans­por­ta­vi­mo sąs­kai­ta", – jau pa­si­bai­gus ren­gi­niui LŽ sa­kė Šir­vin­tų ra­jo­ne įsi­kū­ru­sios UAB "Tor­nis" di­rek­to­rius Re­nal­das Au­gu­ta­vi­čius. Jo nuo­mo­ne, į be­si­for­muo­jan­čią bio­ku­ro rin­ką per­si­ke­lia blo­gos ten­den­ci­jos.
Vers­li­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, kad nau­jo­ji tvar­ka reg­la­men­tuos ir bio­ku­ro ka­ti­li­nių dar­bą. "Vi­sa­da prieš pat se­zo­ną bū­na nuo­kry­pių, ne­ri­mo, o da­bar bio­ku­ro bir­ža pa­dės ku­ro pir­kė­jams už­si­ti­krin­ti, kad bio­ku­ro ga­min­to­jai ir pir­kė­jai vie­nas ki­tą "per­dengs" – ne­rei­kės tar­tis, kas už ką ve­ža. Bus aiš­kiau ir ši­lu­mos tink­lų įmo­nėms, ir bio­ku­ro tie­kė­jams", – svars­tė UAB "Tor­nis" va­do­vas.
Vers­li­nin­ko nuo­mo­ne, pre­kiau­ti bir­žo­je bus nau­din­ga ir smul­kie­siems rin­kos da­ly­viams – pa­vyz­džiui, ūki­nin­kams, ku­rie tu­ri pri­va­taus miš­ko. Jie ir­gi ga­lės ly­gio­mis tei­sė­mis da­ly­vau­ti rin­ko­je ir ne­prik­lau­sy­ti nuo di­džių­jų da­ly­vių nuo­tai­kų. "Smul­kie­ji įsi­bau­gi­nę dėl užs­ta­to, re­zer­vo tu­rė­ji­mo, ban­kų ga­ran­ti­jų. Bet juk ir da­bar to rei­ka­lau­ja­ma. Tai­gi kei­čia­si tik tai, kad ga­ran­ti­ją rei­kės pa­teik­ti ne ši­lu­mos tink­lams", – ko­men­ta­vo nau­jo­ves bend­ro­vės va­do­vas. Jo ma­ny­mu, rei­ka­la­vi­mas re­gu­liuo­ja­miems tie­kė­jams per bir­žą pirk­ti 25 proc., o ne vi­są ku­rą, kaip bu­vo nu­ma­ty­ta anks­čiau, taip pat yra ra­cio­na­lus, kol rin­ka dar ne­su­si­for­ma­vu­si.

Ki­ti ma­to pra­stą perspektyvą
Ta­čiau Anykš­čių ra­jo­ne įsi­kū­ru­sios ne­di­de­lės miš­ki­nin­kys­tės bend­ro­vės "Pen­ki arai" va­do­vas Ne­ri­jus Ver­tel­ka LŽ pri­si­pa­ži­no, kad jam at­ei­tis ta­po dar ne­aiš­kes­nė. "Ko­dėl, pa­vyz­džiui, bio­ku­ro ga­min­to­ją nu­spręs­ta ap­krau­ti mo­kes­čiais, ga­ran­ti­jo­mis ir pan., vals­ty­bi­nės ka­ti­li­nės į bir­žą ga­li at­ei­ti be nie­ko?" – ste­bė­jo­si pa­šne­ko­vas. Pa­sak jo, nors tei­gia­ma, jog ši­lu­mos tie­kė­jai su bio­ku­ro ga­min­to­jais už at­vež­tą ku­rą pri­va­lės at­sis­kai­ty­ti per dvi sa­vai­tes, nie­kas to ne­ga­lės ga­ran­tuo­ti, nes da­bar daž­na sa­vi­val­dy­bė už bio­ku­rą su­mo­ka tik po me­tų ar net dve­jų.
N.Ver­tel­kos žo­džiais, kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se jau be­veik su­si­for­ma­vu­si pui­ki ka­ti­li­nių ap­rū­pi­ni­mo bio­ku­ro tvar­ka, lei­džian­ti už­ti­krin­ti vie­nas ma­žiau­sių ši­lu­mos kai­nų Lie­tu­vo­je. "La­bai hu­ma­niš­kai tvar­ko­ma­si Ute­no­je – treč­da­lis vie­tos rin­ko­je pa­lie­ka­ma smul­kie­siems. Tiems, ku­rie da­ly­vau­ja kon­kur­se, ke­lia­mos mi­ni­ma­lios są­ly­gos, nė ban­ko ga­ran­ti­jos ne­rei­ka­lau­ja­ma", – pa­sa­ko­jo vers­li­nin­kas.
Jo nuo­mo­ne, užuot vi­są rū­pes­tį dėl ši­lu­mos kai­nų su­ver­tus ri­zi­kin­gam bio­ku­ro bir­žos eks­pe­ri­men­tui ir bio­ku­ro ga­min­to­jus ver­tus bir­žos mak­le­riais, bū­tų nau­din­giau to­kių sa­vi­val­dy­bių kaip Ute­nos pa­vyz­džiu par­eng­ti ti­pi­nius ap­si­rū­pi­ni­mo bio­ku­ru vie­šų­jų kon­kur­sų nuo­sta­tus, kad bent treč­da­lis bio­ku­ro bū­tų nu­per­ka­ma iš smul­kių­jų tie­kė­jų.
"Jei­gu bū­si­me ver­čia­mi ei­ti į bir­žą, ne­dė­siu dau­giau pi­ni­gų į šį vers­lą. Ma­tau ne­ko­kią pers­pek­ty­vą – iš­ar­džius dar tik pra­dė­ju­sią to­bu­lė­ti ap­si­rū­pi­ni­mo bio­ku­ru tvar­ką, ka­ti­li­nės, ken­tė­da­mos dėl ku­ro tie­ki­mo rit­mo su­tri­ki­mų, nu­spręs grįž­ti prie vi­sa­da ga­ran­tuo­tai tie­kia­mų gam­ti­nių du­jų, nors da­bar jos tri­gu­bai bran­ges­nės", – pra­na­ša­vo N.Ver­tel­ka.

Faktai
*E­ner­gi­jos iš­tek­lių bir­ža „Balt­pool“ pra­dė­jo veik­lą 2012 me­tų spa­lio 1 die­ną.
*2013 me­tų I ket­vir­tį bir­žo­je bu­vo už­si­re­gis­tra­vę 26 da­ly­viai; su­da­ry­ti 6 san­do­riai; bir­žos apy­var­ta sie­kė 82,8 tūkst. li­tų; vi­du­ti­nė bio­ku­ro (skied­rų) kai­na bu­vo 572,21 li­to už to­ną naf­tos ek­vi­va­len­to.
*40 mies­tų bio­ku­ro ka­ti­li­nės ku­rą pir­ko iš 81 tie­kė­jo.
Šal­ti­nis: Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės komisija

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2013 06 14
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai