Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Žiniasklaida

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Žiniasklaida2013 m. liepos 23 d.

Linas Jonauskas: „Lietuvoje pastebimai mažėja brakonierių“

Kornelija PETRAVIČIENĖ
Lietuvos žinios
2013-07-19

Kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vo idea­lių at­os­to­gų sce­na­ri­jų. Ne­re­tam iš mū­sų idea­lios at­os­to­gos, sa­vait­ga­lis ar tie­siog ke­lios poil­sio die­nos ne­at­sie­ja­mos nuo van­dens tel­ki­nio. Be vi­sų van­dens tei­kia­mų ma­lo­nu­mų, svar­bi ir žve­jy­ba.
Net ir ne­pri­sie­kę žve­jai va­sa­rą pri­si­me­na šią pra­mo­gą. Val­džios pri­ima­mi vis nau­ji įsta­ty­mai ar jų pa­kei­ti­mai ne­re­tai pa­sė­ja ne­ri­mą. O gal ko nors ne­ži­nau, gal ra­miai sau žve­jo­da­mas da­rau nu­si­žen­gi­mą ir dėl to ga­liu bū­ti nu­baus­tas? Ką rei­kia ži­no­ti žve­jui mė­gė­jui, ar pri­va­lau tu­rė­ti lei­di­mą, kur ga­li­ma žve­jo­ti?.. Apie van­dens pra­mo­gas ir ne tik kal­ba­mės su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nis­tru Li­nu Jo­naus­ku.

- Žve­jy­ba – ma­lo­nus už­siė­mi­mas. Bet ar jo ne­ga­li ap­kar­tin­ti įsta­ty­mų pa­si­kei­ti­mų ne­ži­no­ji­mas? Ar kiek­vie­nam žve­jui mė­gė­jui rei­kia tu­rė­ti lei­di­mą?
- Vi­siems no­rin­tiems žve­jo­ti Lie­tu­vo­je iš­ties rei­kia įsi­gy­ti žve­jo mė­gė­jo lei­di­mą, me­tams jis kai­nuo­ja 50 li­tų. Lei­di­mas su­tei­kia tei­sę žve­jo­ti vi­suo­se Lie­tu­vos vals­ty­bi­niuo­se van­dens tel­ki­niuo­se – upė­se, eže­ruo­se, ma­rio­se, tam ti­kruo­se tven­ki­niuo­se... Vai­kams iki 16 me­tų, ne­įga­lie­siems ir pen­si­nin­kams lei­di­mo pirk­ti ne­rei­kia - jie ga­li žve­jo­ti vi­sus me­tus ne­mo­ka­mai. Te­rei­kia lai­ky­tis žve­jo mė­gė­jo tai­syk­lių. Žve­jo mė­gė­jo lei­di­mą ga­li­ma įsi­gy­ti be­veik kiek­vie­no­je par­duo­tu­vė­je, ku­rio­je yra „Per­lo“ ter­mi­na­las, ar­ba in­ter­ne­tu. Bend­ra lei­di­mų įsi­gi­ji­mo tvar­ka ir draus­mė vie­ni­ja vi­sus žve­jus mė­gė­jus. Tad tų tai­syk­lių pri­va­lu lai­ky­tis kiek­vie­nam.

- Gar­siai nu­vil­ni­jo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos sie­kis ko­vo­ti su ne­tei­sė­ta žve­jy­ba. Užd­raus­ta ne­kon­tro­liuo­ja­ma pre­ky­ba žve­jy­bi­niais tink­lais. Ko­kių dar prie­mo­nių bu­vo im­ta­si ko­vai su bra­ko­nie­riais?
- Iš vie­nos pu­sės gal ir per skam­biai pa­sa­ky­ta – ko­va su bra­ko­nie­riais, ta­čiau, ki­ta ver­tus, šis žo­dis itin tin­ka. Už­sib­rė­žė­me am­bi­cin­gą tiks­lą. Šiais me­tais vie­nas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pri­ori­te­tų – gy­vo­sios gam­tos kon­tro­lė, ap­sau­ga. Sie­kia­me pa­ti­krin­ti kuo dau­giau žve­jų mė­gė­jų ir įsi­ti­kin­ti, ar jie žve­jo­ja tu­rė­da­mi lei­di­mą. Lig šiol la­bai daug žve­jų nė­ra nė kar­to su­si­ti­kę su gy­vo­sios gam­tos ins­pek­to­riu­mi ir vy­ra­vo nuo­mo­nė, kad ne­bū­ti­na pirk­ti žve­jo mė­gė­jo lei­di­mą, nes vis tiek nie­kas ne­pa­ti­krins. Tad šiais me­tais už­sib­rėž­tas tiks­las (ir ma­no skam­biai duo­tas pa­ža­das per ži­niask­lai­dos prie­mo­nes) – jei­gu ne kiek­vie­ną žve­ją mė­gė­ją, bent kas an­trą ti­krai pa­ti­krin­si­me! Ro­dos, šį pa­ža­dą ins­pek­to­riai te­si, žve­jų mė­gė­jų kon­tro­lė ti­krai su­stip­rin­ta. Iš ki­tos pu­sės, ko­dėl žo­dis „ko­va“ la­bai tin­ka? Pa­skelb­tas ka­ras bra­ko­nie­ria­vi­mui ir, ma­no ver­ti­ni­mu, mes tą ka­rą lai­mi­me. Daug prie­mo­nių, to­kių kaip pa­di­din­ti įkai­niai už gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą - už tam ti­kras žu­vis - net iki de­šim­ties kar­tų! Pa­vyz­džiui, už ne­tei­sė­tai su­gau­tą la­ši­šą anks­čiau tek­da­vo mo­kė­ti 200 li­tų, šian­dien už šios žu­vies ne­tei­sė­tą su­ga­vi­mą bau­da sieks dau­giau kaip 2 tūkst. li­tų. Bau­da už ne­tei­sė­tai tink­lu pa­gau­tą ly­de­ką sie­kia dau­giau kaip 500 li­tų. Tai, ma­no ma­ny­mu, yra di­džiu­lis pre­ven­ci­nis žings­nis ir ne vie­nas pa­žei­dė­jas pa­gal­vo­ja, kad ge­riau žu­vų nu­si­pirk­ti par­duo­tu­vė­je, kai­nuos kur kas pi­giau, nei ne­tei­sė­tai pa­si­gau­ti.
Vie­ną am­bi­cin­gą žings­nį ly­dė­jo ki­ti. Nuo ge­gu­žės 1 die­nos Lie­tu­vo­je užd­raus­ta lais­va pre­ky­ba žve­jy­bi­niais tink­lais. At­kreip­tas dė­me­sys ir į val­čių kon­fis­ka­vi­mą. Pui­kiai ži­no­me, kad va­di­na­mie­ji eta­ti­niai pa­žei­dė­jai be val­ties ne­su­ge­bė­tų už­temp­ti tink­lų eže­ruo­se. Tad jei pa­da­ry­tas toks šiurkš­tus pa­žei­di­mas, tu­rė­tų bū­ti be­są­ly­giš­kai kon­fis­kuo­ja­ma ir val­tis. Iš vie­nos pu­sės, tai pre­ven­ci­ja, iš ki­tos - gam­tos sau­go­ji­mas.
Pre­ven­ci­nių prie­mo­nių yra ir dau­giau. Šiais me­tais pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su po­li­ci­ja. Ska­ti­na­me ne­eta­ti­nius ins­pek­to­rius. No­ri­me, kad jų Lie­tu­vo­je bū­tų ne 500, o 5000. Tie pa­kei­ti­mai, ku­rie da­bar vyks­ta Lie­tu­vo­je, sie­kiant ap­sau­go­ti gy­vą­ją gam­tą, žve­jy­bą, me­džiok­lę, iš es­mės yra per­vers­mas, jo rei­kė­jo jau la­bai se­niai.

- Gal jau pa­ste­bė­jo­te ko­kių pa­si­kei­ti­mų?
- Pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je pa­ste­bi­mai ma­žė­ja bra­ko­nie­riau­jan­čių žmo­nių. Tai su­stip­rin­tos ko­vos su gam­tos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­dė­jais re­zul­ta­tas. Nors šie­met ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai su­ren­gė pus­šim­čiu dau­giau rei­dų nei per tą pa­tį lai­ką per­nai, bra­ko­nie­rių su­lai­ky­ta ke­lio­mis de­šim­ti­mis ma­žiau. Jų tie­siog su­ma­žė­jo. Bud­ri ap­lin­kos ap­sau­gos par­ei­gū­nų akis, ste­bin­ti ne tik dar­bo me­tu, bet ir nak­tį, poil­sio bei šven­čių die­no­mis, grės­mė už ke­lias ne­tei­sė­tai su­gau­tas žu­vis su­mo­kė­ti net ke­lis tūks­tan­čius li­tų už gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą, taip pat ne­tek­ti val­ties, me­džiok­lės gink­lų ir net au­to­mo­bi­lių, jei­gu jais bu­vo pa­si­nau­do­ta bra­ko­nie­riau­jant, ak­ty­vė­jan­tys žve­jų ir me­džio­to­jų bend­ruo­me­nių, gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mai apie pa­ste­bė­tus ar ga­li­mus pa­žei­di­mus – vi­sa tai pa­de­da rau­ti bra­ko­nie­ria­vi­mo šak­nis, už­kirs­ti jam ke­lią.

- Pa­ste­bi­ma, kad kai ku­riuo­se Lie­tu­vos van­dens tel­ki­niuo­se spar­čiai nyks­ta žu­vys. Ar Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja im­asi prie­mo­nių šiai prob­le­mai spręs­ti?
- Kai ku­riuos van­dens tel­ki­nius iš­ties rei­kia la­biau sau­go­ti. Kai kur dėl ob­jek­ty­vių gam­ti­nių prie­žas­čių, dėl de­guo­nies trū­ku­mo žie­mos me­tu su­ma­žė­jo žu­vų. Ta­čiau pa­grin­di­nė jų ny­ki­mo prie­žas­tis - ne­ri­bo­ta žve­jy­ba, ma­ža kon­tro­lė ir bra­ko­nie­ria­vi­mas. Ti­ki­mės, kad ir žve­jų mė­gė­jų kon­tro­lė, ir ko­va su bra­ko­nie­riais žu­vų iš­tek­lių pa­dės at­kur­ti.
Bu­vo ženg­tas dar vie­nas la­bai sva­rus žings­nis. Pir­mą kar­tą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos is­to­ri­jo­je šiais me­tais sky­rė­me 1 mln. 150 tūkst. li­tų plėš­rių­jų ir ver­tin­gų žu­vų iš­tek­liams at­kur­ti – joms įveis­ti. Kon­kur­sai jau įvy­ko, lie­ka ti­kė­tis, kad ar­ti­miau­siu me­tu žu­vų Lie­tu­vos van­dens tel­ki­niuo­se bus dau­giau, o žmo­nės ga­lės ne tik at­va­žiuo­ti pa­sig­ro­žė­ti gam­ta ar pa­plau­kio­ti val­ti­mi, bet ir rea­liai pa­si­gau­ti žu­vų.

- Koks, jū­sų ver­ti­ni­mu, yra idea­lus žve­jys? Ko pa­lin­kė­tu­mė­te kiek­vie­nam žve­jui mė­gė­jui?
- Vi­sai ne­se­niai ap­lin­kos mi­nis­tras pa­si­ra­šė Mė­gė­jiš­kos žūk­lės tai­syk­lių pa­kei­ti­mus, kur apib­rė­žia­ma, koks yra idea­lus žve­jys. Nau­jas tai­syk­lių pa­kei­ti­mas skel­bia, kad pen­kių me­trų spin­du­liu apie žve­ją ne­ga­li bū­ti jo­kių šiukš­lių, at­lie­kų, pa­lik­da­mas žve­jy­bos vie­tą žve­jys tu­ri ją su­tvar­ky­ti. Ma­no ma­ny­mu, idea­lus žve­jys yra tas, ku­ris va­do­vau­ja­si pri­nci­pu „pa­ga­vai-pa­leisk“ (jei tau ne­rei­kia tos žu­vies), ku­ris pa­iso vi­sų tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų, ne­šiukš­li­na, my­li gam­tą, tau­so­ja, ger­bia ir sa­ve, ir ki­tus, at­ei­sian­čius prie to van­dens tel­ki­nio, ir t. t. Nors ne­ga­li­ma prieš žve­jy­bą lin­kė­ti sėk­mės, vis dėl­to lin­kiu vi­siems žve­jams sėk­mės, ge­rų aki­mir­kų, tro­fė­ji­nių žu­vų ir... nei žvy­no, nei uo­de­gos!

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2013 07 23
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai