Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Žiniasklaida

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Žiniasklaida2013 m. rugsėjo 6 d.

Šakinė kolektyvinė sutartis. Tikslai ir privalumai

„MŪSŲ GIRIOS“, 2013-08
Algirdas Rauka, Lietuvos miško ir miško pramonės
darbuotojų profesinių  sąjungų federacijos pirmininkas

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija ir Generalinei miškų urėdija 2004 m. pasirašė „Bendradarbiavimo susitarimą“. Susitarimas  perauga į „Šakinę kolektyvinę sutartį“, kurios projektas ne kartą svarstytas ir tobulintas Federacijos valdyboje, aptartas Taryboje, o šiuo metu projektas perduotas Generalinei miškų urėdijai. Geranoriškas bendravimas tarp GMU ir Federacijos, dialogas urėdijose su darbuotojais padėjo be sukrėtimų įveikti ekonominę krizę žinyboje. Generalinė miškų urėdija kartu su Norvegijos viena iš stambiausių profesinių sąjungų „Industri Energi“ ir LMMPD profesinių sąjungų federacija yra socialiniai partneriai, vykdant norvegų finansuojamą „Oraus darbo ir socialinio dialogo skatinimas“ projektą valstybinių miškų sistemoje. Pastarųjų pusės metų glaudus darbas, vykdant projektą, leidžia tikėtis, kad iki metų pabaigos su Generaline miškų urėdija pasirašysime šakinę kolektyvinę sutartį. Projektas paruoštas. Šiuo metu jis nagrinėjamas GMU ir miškų urėdijose. Tikimės, kad projektas bus papildytas miškų urėdijų darbuotojams ir visai miškų žinybai aktualiomis nuostatomis.

Sutarties tikslas: skatinti urėdijų ekonominį augimą, efektyviau panaudojant materialinius resursus ir darbuotojų pastangas, tobulinant darbo užmokesčio sistemą. Siekti, kad kiekviena urėdija būtų moderni, turinti išplėtotą  gamybos struktūrą bei kvalifikuotus darbuotojus. Kurti ekologišką aplinką, atitinkančią visuomenės dabarties ir ateities lūkesčius. Atkurti mišką, veisti naują, didinant Lietuvos miškingumą, kokybiškai atlikti miško priežiūrą ir apsaugą. Gausinti ne tik miško išteklius bei skatinti racionalų jų naudojimą, orientuotą į viešųjų interesų tenkinimą. Siekti darbuotojų ekonominės ir socialinės gerovės bei saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo, socialinio teisingumo bei demokratijos ir socialinio dialogo plėtros. Pastaruosius klausimus aptarsime rugsėjo 6 d. seminare Trakuose.
Įgyvendinant šiuos tikslus, bendromis pastangomis nustatoma darbuotojų atstovų galimybė dalyvauti priimant urėdijų svarbius ekonominius sprendimus, turinčius tiesioginį  poveikį urėdijos darbuotojų ekonominei – socialinei padėčiai, jų darbo sąlygoms ir užmokesčiui. Sutartyje darbo apmokėjimo principai siūlomi nustatyti „Pavyzdiniuose VĮ miškų urėdijų darbo apmokėjimo tvarkos apraše“, kurio pakeitimus svarstytų GMU kolegija ir Federacijos taryba. 

Ką siūlo Federacija, dėl ko tariamasi ir ko siekiama? Sutartyje siekiama bendrų valstybės miškų valdymo sistemos keliamų prioritetinių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Siekiama papildyti valstybės įmonių miškų urėdijų valdybų darbo reglamentus, įrašant nuostatą dėl darbuotojų atstovų dalyvavimo valdybos posėdžiuose. Skatinama visose urėdijose pasirašyti kolektyvines sutartis. Jose  paryškinti, nors Darbo kodekse numatyta, urėdijos darbuotojams apmokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį  bei budėjimo laiką. Siūloma urėdijų kolektyvinėse sutartyse sukonkretinti apmokėjimą, kai padidinamas darbo krūvis ar pavaduojamas kitas darbuotojas. Naujoje LR Profesinių sąjungų įstatymo redakcijoje numatyta galimybė skirti lėšų iš darbo užmokesčio fondo darbuotojų švietimui ir mokymui, suteikiant laisvas dienas, o darbuotojams, profesinių sąjungų renkamųjų pareigoms vykdyti, posėdžiams suteikti 64 darbo valandas per metus, mokant vidutinį darbo užmokestį. Skatinama miškų urėdijas, kuriose nėra veikiančios profesinės sąjungos, kol jos susikurs, vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, pasirašyti kolektyvines sutartis su Federacija. Siūloma kolektyvinėje sutartyje įtvirtinti nuostatą, kad, kai dėl darbo užmokesčio sistemos pertvarkos žinybos mastu sumažėja darbuotojų darbo užmokestis, lyginant su ankstesniu, kol darbuotojas eina tas pačias pareigas, mokėti iki pertvarkos nustatytą darbo užmokestį.

Siūlome, tvirtinant kasmet miškų urėdijų darbo užmokesčio fondą (DUF), jį didinti, atsižvelgiant į praėjusių metų infliaciją. Nustatant urėdijų specialistų pareigybinės algas, vadovautis Generalinės miškų urėdijos rekomendaciniais pareigybinių algų dydžiais ir  kontroliuoti, kad jis nebūtų  mažesnis už nustatytą žemutinę ribą. Nustatant darbuotojų darbo užmokestį, atsižvelgti į  pasikeitusią urėdijų darbuotojų struktūrą, darbuotojų funkcijas ir urėdijų ekonomines – finansines galimybes. Padidinus Lietuvoje minimalią mėnesinę algą (MMA) ar urėdijų vadovaujančių darbuotojų atlyginimus, peržiūrėti DUF ir padidinti ne tik specialistų darbo užmokesčio priedus, bet ir darbininkų atliekamų darbų įkainius. 

Darbo kodeksas numato galimybę kolektyvinėse sutartyse įtvirtinti kai kurias nuostatas. Dažnai jos būna aktualios visai žinybai. Dabar, pavyzdžiui, kiekviena urėdija atskirai sprendžia, su kuo pasirašyti pilnos materialinės atsakomybės sutartis, tvirtinant sąrašą pareigų ir profesijų, kuriose darbuotojų darbas, viršijantis nustatytą darbo laiką, nelaikomas viršvalandiniu. Taip pat siūloma šakos mastu aptarti komercinių ir tarnybinių paslapčių sąrašą, papildomas atostogas ir kitus kausimus. Žinoma, nebus „tabu“ urėdijų kolektyvinėse sutartyse papildyti Šakinės sutarties nuostatus.
Šakinė kolektyvinė sutartis yra pakankamai plati. Ją pasirašyti yra prasmės ne tik dėl bendrų visoms urėdijoms kai kurių nuostatų įtvirtinimo, bet dar ir dėl to, kad ne visose urėdijose yra pasirašytos kolektyvinės sutartys, darbuotojai neturi galimybės derėtis su darbdaviu. Pavyzdžiui, kai kuriose miškų urėdijose iš darbų saugai skirtų lėšų nuo erkinio encefalito skiepijami darbuotojai pagal miškų urėdo įsakymu patvirtintą pareigybių sąrašą. Prieš kelerius metus tai buvo pateisinama. Dabar, erkėms išplitus visuose miškuose ir ne tik juose, siūlome skiepyti visus darbuotojus.

Miškų urėdijos draudžia valstybinius miškų pareigūnus ir darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Siūlome plėsti ratą priežasčių, dėl kurių būtų darbuotojai apdrausti: kai dirbama ekstremaliomis sąlygomis, švenčių ir poilsio metu, likviduojant stichinių nelaimių padarinius, vykdant prevencinius reidus dėl urėdijos valdomo valstybinio turto grobstymo ar niokojimo, gesinant gaisrus ir tvarkant jų padarinius, likviduojant vėtros ar uragano padarinius miške, urėdijos objektuose ir kt.
Sudarant urėdijos darbų ir pareigų, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 256 str.,  pilnos materialinės atsakomybės sutartis, sąrašą, nurodyti, už ką konkrečiai darbuotojas atsako. Šiose sutartyse galėtų būti įrašytos ir darbdavio pareigos.

Sudaryti sąrašą pareigų ir profesijų, kurių darbas, viršijantis nustatytą darbo laiką, nelaikomas viršvalandiniu (Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 150 straipsnio 5 dalis) Kolektyvinėse sutartyse numatomos papildomos apmokamos atostogos. Tačiau, vadovaujantis šia nuostata, negalima reikalauti ar versti darbuotojo dirbti poilsio ir švenčių dienomis, dalyvauti naktiniuose reiduose ir pan.
Neretas atvejis, kai į urėdijos kolektyvinę sutartį įrašoma nuostata: saugoti urėdijos technologijos, gamybos, komercijos bei kitas paslaptis. Pasigilinus arba paklausus darbuotojų, apie kokias konkrečias paslaptis kalbama, retas mėgina jas vardinti. Todėl siūlome paslaptis konkrečiai aptarti šakinėje kolektyvinėje sutartyje.

Manome, kad urėdijos kolektyvinėje sutartyje nepakanka nurodyti tik pareigybes, kuriose dirbantys privalo sudaryti pilnos materialinės atsakomybės sutartis. Logiška, kad, už materialinių vertybių saugojimą sandėlyje atsako darbuotojas, atliekantis sandėlininko pareigas, priimantis vertybes ir jas išduodantis. Produkcijos priėmimas ir išdavimas ar pardavimas, kur dalyvauja girininkai, jų pavaduotojai ar kiti darbuotojai, yra materialiai atsakingi. Operacijose su grynaisiais pinigais (juos priimant, saugant, išmokant), dalyvaujantys darbuotojai yra pilnai atsakingi už jų saugumą. Darbininkai, gavę darbo įrankius, specialią aprangą, už ją taip pat atsako. Kai nurodoma tik pareigybė, neaišku, už ką darbuotojas atsakingas.
Sutartyje numatyta nemažai kitų nuostatų, skatinančių darbuotojų lojalumą darbdaviui, darbuotojų informavimą ir konsultavimą. Tad visoms urėdijoms bendrų klausimų, kuriuos galima aptarti šakinėje kolektyvinėje sutartyje, yra nemažai – dėl jų siūlome susitarti žinybos mastu.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2013 09 06
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai